2018/2 - Science of Economics

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Approach of selected business entities to GDPR implementation
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018) Černá, Marie; Sieber, Radek
  Ochrana osobních údajů je tématem, které začalo být řešeno v souvislosti s náboženskými konflikty. Do popředí se dostalo po druhé světové válce, která zviditelnila možné negativní důsledky zneužití osobních údajů. V současnosti je ochrana osobních údajů zmiňována v souvislosti s implementací nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU členskými státy EU. Cílem předkládaného článku je vyhodnotit postoje dále specifikovaného výzkumného vzorku podnikatelských subjektů, které vykonávají svou činnost v České republice, ke změnám stanoveným prostřednictvím nové právní úpravy ochrany osobních údajů. Příspěvek prezentuje zejména výstupy provedeného kvantitativního výzkumu založeného na sběru dat prostřednictvím dotazníkového šetření, identifikuje slabá místa procesu zavádění GDPR a navrhuje možná zlepšení vedoucí ke komfortnějšímu přechodu podnikatelských subjektů na současné legislativní podmínky v oblasti ochrany osobních údajů stanovené Evropským parlamentem a Radou EU.
 • Item
  The succession in family businesses in the Czech Republic
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018) Machová, Kristýna
  Tento příspěvek je zaměřen na téma rodinného podnikání. Cílem tohoto příspěvku je diskutovat o situaci rodinného podnikání v České republice, především se zaměřením na nástupnictví. Nejprve je zde uvedena teoretická část, ve které je soustředěna pozornost na definici rodinného podnikání obecně. Dále je zde popsána generační výměna v rodinném podniku. Poté následuje praktická část, která se soustředí na tuto oblast podnikání v rámci tuzemska. Analýza je provedena na základě dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi vzorkem českých rodinných podniků. Výsledky praktické části naznačují současnou situaci v oblasti nástupnictví v českých rodinných podnicích.
 • Item
  How expensive transparent lobbying is
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018) Bednářová, Pavla
  Zvyšování transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu včetně lobbistické činnosti snižuje riziko nepřípustného chování a omezuje negativní dopady, které mohou s lobbingem souviset. Cílem článku je stanovit varianty zvyšování transparentnosti lobbingu a vymezit související regulační náklady, tj. komplexní náklady na přijetí legislativních, případně nelegislativních opatření. K hodnocení nákladů je využita metoda Cost-benefit analýzy (CBA), která je základním nástrojem Hodnocení dopadů regulace (RIA). Nulová varianta představuje situaci existence netransparentního lobbingu, první varianta přijetí opatření ke zvýšení transparentnosti, která jsou realizována na straně lobbistů. Druhá varianta je zaměřena na zvyšování transparentnosti na straně cílů lobbingu. V případě třetí varianty dochází ke zvyšování transparentnosti lobbingu na základě tzv. sunshine principles a zvyšování transparentnosti lobbingu prostřednictvím fungováním monitoringu a sankcí zahrnuje čtvrtá varianta. Pro jednotlivé varianty jsou definovány regulační náklady.
 • Item
  Does the pressure on increasing wages threaten the profitability of Czech bakery?
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018) Dyntar, Jakub; Strachotová, Dana
  V této studii popisujeme aplikaci analýzy citlivosti při stanovení vlivu růstu mezd na ziskovost produktů průmyslové pekárny podnikající v České republice. Analýza citlivosti zisku je provedena pro 3 nejprodávanější výrobky průmyslové pekárny, kterými jsou bochník chleba, rohlík a houska s využitím nákladových kalkulací výrobků a také informací o prodejích výrobků a nákupních cenách vstupů do výrobního procesu v období 2009 – 2017. Výsledky studie ukazují, že u všech zkoumaných výrobků nepředstavuje růst mezd nejvýznamnější faktor z hlediska vlivu na ziskovost. Nejvýznamnějšími faktory u všech zkoumaných výrobků jsou jejich prodejní ceny a také nákupní ceny mouky. Dále bylo prokázáno, že růst mezd neohrožuje žádný ze zkoumaných výrobků z pohledu jejich rentability.
 • Item
  Sensitivity curve of decision-making process of the company
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018) Chadt, Karel; Petříček, Martin
  Příspěvek se zaměřuje na problematiku využití citlivostní křivky jako ukazatel rizikovosti rozhodovacího procesu. Cílem článku je prezentovat možnost využití měření citlivosti rozhodovacího procesu v rámci problematiky využití kvantitativních metod v manažerském rozhodování. Přístup využívá měření citlivosti rozhodovacího modelu na jeho vstupní parametry. Celý rozhodovací proces je vícekriteriální a pro určení kompromisní varianty je využíván přístup pomocí Weighted Sum Approach (WSA). Měření citlivosti poté probíhá tak, že je hledaný koeficient alfa, který určuje procentní změnu nutnou k volbě druhé nejlepší alternativní varianty. Kromě koeficientu alfa příspěvek sestavuje citlivostní křivku. Tato křivka představuje změnu hodnotu výstupní funkce (s využitím metody WSA) při změnách vybraných vstupních parametrů rozhodovacího procesu. Pro sestavení citlivostní křivky je využit simulační přístup pomocí pravděpodobnostní simulace metodou Monte Carlo.