Fakulta textilní

DSpace Repository

Fakulta textilní

 

Recent Submissions

 • Mázlová, Viktoriia
  Obsah této diplomové práce se zabývá prozkoumáním složité vlákenné struktury a jaký vliv jednotlivé častí této struktury mají na celý výrobek. Za složité vlákennou strukturu byla zvolena všívaná textilie. Hlavním cílem ...
 • Novosad, Andriana
  Diplomová práce se zabývá tepelně izolačními vlastnostmi textiliemi. V rešeršní části je popsána problematika, dosavadní řešení izolačních vrstev a metodiky měření jejich vlastností. V experimentální části jsou zkoumány ...
 • Klaban, Michal
  Diplomová práce se zabývá vytvořením systému řízení pro měření hydro propustnosti stavebního kompozitu. Řídicí systém je realizován pomocí platformy Arduino s programem vytvořeným ve vývojovém prostředí LabView a Arduino ...
 • Prskavcová, Kateřina
  Bakalářská práce je v rešerši rozdělena do třech oddílů, které nás krátce, ale úderně uvedou do principu inspirace a řešení celé oděvní kolekce. Prvním oddílem je stručné uvedení do světla a barev, druhým oddílem jsou ...
 • Pavelková, Zuzana
  Diplomová práce analyzuje problematiku výroby postrojů a padákových křídel pro paragliding. Teoretické část seznamuje a popisuje způsob testování postrojů při procesu certifikace a poukazuje na důležitost pevnostních spojení ...
 • Niederlová, Anna
  Diplomová práce se zaměřuje na vliv technologie výroby příze na vybrané vlastnosti tkanin. Jde o tloušťku tkaniny, plošné zakrytí tkaniny a deformaci přízí ve tkanině. Příze pro experimentální vzorky byly vyrobeny prstencovou ...
 • Otáhal, Richard
  Bakalářská práce se zabývá problematikou šustivosti, přesněji vyhodnocení dat naměřených z nového přístroje na měření šustivosti. V práci je popsáno, jak byl vytvořen program, který dokáže jedním kliknutím analyzovat ...
 • Kotek, Štěpán
  Předmětem této bakalářské práce je hypotetická možnost racionalizace procesů výroby zakázkového textilu na vybraném pracovišti pomocí softwaru PDSTailorXQ.Rešeršní část se věnuje analýze stávajícího prostředí výroby a ...
 • Žemlička, Michal
  Bakalářská práce se zabývá textilními materiály používanými v automobilovém průmyslu a jejich vlastnostmi. Předmětem zkoumání jsou konkrétní netkané textilie, určené pro základní podlahu zavazadlového prostoru osobních ...
 • Blechová, Radka
  Tématem bakalářská práce je problematika slavnostních akademických oděvů a insignií Technické univerzity v Liberci, analýza jejich stávajícího provedení a návrh úprav talárů. V úvodních kapitolách je pojednáno o akademických ...
 • Ješová, Jarmila
  Bakalářská práce je zaměřena zejména na propustnost geotextilií. První část je teoretická a popisuje obecnou problematiku geotextilií. Dále jsou zde zmíněny technické parametry ovlivňujícími propustnost. V další části jsou ...
 • Gucfová, Magdaléna
  Tato bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zabývá studiem šicích nití, jejich dělením a geometrickými vlastnostmi. Dále je rozvedeno mechanické namáhání šicích nití ...
 • Dubrovska, Valeriya
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout optimální metodiku pro ověřování oděvních výrobků v praktických zkouškách nošením. V teoretické části je vymezen testovaný materiál, oděv a skupina nositelů. Poté je proveden průzkum ...
 • Rýznarová, Libuše
  Cílem bakalářské práce je vytvořit reálný marketingový plán pro nově vznikající svatební salón. V teoretické části je nejprve zpracovaná rešerše pro vytvoření marketingového plánu. V praktické části se následně tyto informace ...
 • Mariánková, Anna
  Tato bakalářská práce zahrnuje zpracování tématu Inspirace kroji z Kyjovska prožakárové tkaniny. Vzniklo celkem šest vzorů, zpracovaných v programu EATDesignScope victor, a tři varianty od každého desénu. Zkušebně byly ...
 • Bogarová, Michaela
  Diplomová práce s názvem Kompostovatelnost textilií se zabývá problematikou likvidace textilního odpadu, vztaženou na konkrétní značku - Tochceš, produkující textilní bytové doplňky, tudíž i textilní odpad. Důkaz o ...
 • Volfová Vlková, Miluše
  Tato kvalifikační práce se zabývá porovnáním textilních laminátů navržených pro svrchní oděvy určené pro vojenské účely s cílem navrhnout laminát, který by splňoval vybrané parametry uvedené v zadávacích podmínkách výběrového ...
 • Jilemnický, Jan
  Bakalářská práce se zabývá bižuterním průmyslem v oblasti severních Čech. Práce nejprve charakterizuje výrobní základnu bižuterie a zabývá se jejím vývojem na tomto území. Další část je zaměřena na rozbor současného stavu ...
 • Miedzinska, Barbora
  Bakalářská práce nazvaná Experimentální tapiserie a těkavost mezi textilními technikami pojednává o textilních technikách a jejich hlubšího empirického poznávání za vzniku experimentálních struktur a textilních objektů. ...
 • Romanová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou parametrů ovlivňujících spojování nadměrně pružných materiálů a to konkrétně švů u cyklistických kalhot. Analýza a testování jsou založené na již existujících metodách dle norem (Grab, ...

View more