Rok 2018

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Item
  Včasné varování před zvýšeným rizikem vzniku dopravní nehody s využitím data miningu
  Lamr, Marián; ; Skrbek Jan, doc. Ing. Dr. Skolitel : 54839
  V poslední dekádě dochází v České republice každoročně k nárůstu počtu dopravních nehod. Obdobný trend prezentují i statistiky počtu lehkých i těžkých zranění vzniklých na silničních komunikacích. Navzdory očekávání neklesá významněji ani výše materiálních škod. V reakci na tento trend policie pravidelně realizuje represivní kroky vůči řidičům, porušujícím pravidla silničního provozu, které však ne vždy splňují původní očekávání. Následující text se snaží přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu formou prevence vzniku dopravních nehod díky využití progresivních ICT prostředků. Předložená disertační práce se zabývá především včasným varováním řidičů před zvýšeným rizikem vzniku dopravní nehody s využitím data miningu. Nejprve je v práci popisován aktuální stav bezpečnostních prvků a systémů zvyšujících bezpečnost účastníků silničního provozu v ČR. Dále jsou analyzovány a vyhodnocovány nejvhodnější data miningové metody, algoritmy a přístupy s ohledem na potřeby řešení realizovaného v rámci disertační práce. Stěžejním tématem disertační práce je konceptuální návrh systému včasného varování před zvýšeným rizikem dopravní nehody. Navrhovaný systém by měl v reálném čase a místě predikovat riziko vzniku dopravní nehody na základě modelů vytvořených pomocí data miningových algoritmů a poskytovat adekvátní upozornění pro řidiče. Součástí práce je implementace databáze dopravních nehod a vyhodnocení možností využití těchto dat pro predikční účely. V práci je dále řešeno hledání skrytých závislostí v datech o dopravních nehodách, které je nedílnou součástí řídicí části navrhovaného řešení. V neposlední řadě jsou v práci představeny modelové situace a ekonomické aspekty a přínosy celého řešení.
 • Item
  Strategický přístup k řízení lidských zdrojů ve vybraných typech organizací zabývajících se aplikovaným výzkumem na příkladu sektorové mobility financované z veřejných zdrojů
  Pittnerová, Radka; ; Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 54970
  Předmětem výzkumu bylo studium organizační transformace opatření na podporu znalostního transferu financovaného z veřejných zdrojů na příkladu schématu Research and Innovation Staff Exchange. Toto schéma, které je součástí programu Horizon 2020, podporuje mezinárodní mezisektorovou spolupráci prostřednictvím výměny pracovníků a sdílení znalostí. Výzkum se zabýval studiem praktické aplikace tohoto schématu na příkladu úspěšně financovaných projektů v letech 2014 2016. Cílem výzkumu bylo identifikovat měřitelné parametry, které by umožnily charakterizovat profil konsorcií úspěšných v tomto schématu. Výzkum byl proveden kombinovanou formou kvalitativní a kvantitativní výzkumné části využívaly převážně metodu analýzy on-line textů. Výsledky výzkumu přispěli k odborné diskusi o organizační transformaci opatření na podporu znalostního transferu a k identifikování specifických jevů spojených s fenoménem tzv. akademického kapitalismu. Získané znalosti mohou být využity jak potenciálními žadateli o podporu v rámci studovaného schématu (pochopením konkurenčního prostředí), tak také Evropskou komisí v rámci evaluace výsledků opatření na podporu znalostního transferu.
 • Item
  Personální marketing v řízení lidských zdrojů v podniku
  Myslivcová, Světlana; ; Simová Jozefína, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 55316
  Hlavním cílem disertační práce bylo stanovit nástroje a atributy personálního marketingu, které jsou nejdůležitější pro účinné řízení lidských zdrojů. K naplnění tohoto cíle byl realizován kvalitativní výzkum a dva na sebe navazující kvantitativní výzkumy.
 • Item
  Vliv inovací v oblasti ICT na výkonnost ekonomik
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Langer, Tomáš
  Předkládaná disertační práce se zaměřuje na problematiku inovací v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich dopadů na ekonomický rozvoj společnosti. Inovace lze vnímat jako proces vytváření produktu nebo služby, který přinese pro zákazníka významnou přidanou hodnotu. Možnosti vzniku inovací jsou ovlivněny existencí jednotlivých ovlivňujících atributů, které hrají zásadní roli a utvářející se specificky, dle podmínek každého jednotlivého prostředí. S přihlédnutím na výše uvedenou specifikaci je práce zaměřena na výzkum následujících cílů: 1. Popis současného stavu výzkumu v oblasti inovací, vlivu inovací v ICT na ekonomický rozvoj a vlivu jednotlivých atributů, které efektivnost inovačního prostředí tvoří. 2. Vypracovat komparativní studii inovačního prostředí České republiky a Izraele se zaměřením na oblast ICT. 3. Na základě získaných informací pomocí sekundárních dat v empirické části zrealizovat průzkum inovačního prostředí včetně analýzy silných a slabých stránek současného nastavení inovačního systému. Ověřené výsledky by měly poskytnout informace vedoucí k další podpoře a rozvoji silných stránek a zaměření se na zlepšení slabých stránek inovačního systému.
 • Item
  Cílená distribuce informací
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Žižka, Tomáš
  Předkládaná disertační práce se zaměřuje na problematiku cílené distribuce informací v průběhu mimořádných a krizových situací, při nichž mohou být ohroženy lidské životy, infrastruktura, ekonomika apod. Právě v těchto případech je důležité zprostředkovat správné informace ve správný čas a na správné místo. Konceptuální řešení popisované v této práci je založeno na faktu, že důležitá informace by měla být cílena pouze tam, kde je jí v danou chvíli třeba. K tomu lze využít principu pozičního šifrování, pomocí kterého lze zajistit, aby zprávu odeslanou prostřednictvím systému včasného varování bylo možné správně dešifrovat pouze v určité předem vymezené oblasti.S ohledem na uvedené vymezení problematiky je hlavním cílem práce návrh konceptuálního řešení pro realizaci systému, který bude schopen distribuovat varovné informace do určité oblasti s atributem exkluzivity. Pro dosažení hlavního cíle práce byly stanoveny následující dílčí cíle:1.Popsat současný stav v oblasti systémů včasného varování obyvatel v České republice i ve světě.2. Stanovit požadavky na efektivní systém včasného varování, včetně požadavků na dílčí subsystémy, mezi které patří i komponenta zajišťující šifrování informací.3.Navrhnout modelové situace vycházející z aktuálních hrozeb.4.Stanovit vhodné distribuční kanály (rozhlasové vysílání, sítě GSM, Internet apod.)5.Navrhnout konceptuální řešení pro včasnou distribuci pozičně šifrovaných varovných informací:- Porovnat šifrovací algoritmy vhodné pro dosažení atributu exkluzivity informace v předem vymezené geografické lokalitě.- Navrhnout algoritmus vymezení oblasti pro příjem varovné zprávy s atributem exkluzivity.