Vliv inovací v oblasti ICT na výkonnost ekonomik

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci,
Abstract
Předkládaná disertační práce se zaměřuje na problematiku inovací v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich dopadů na ekonomický rozvoj společnosti. Inovace lze vnímat jako proces vytváření produktu nebo služby, který přinese pro zákazníka významnou přidanou hodnotu. Možnosti vzniku inovací jsou ovlivněny existencí jednotlivých ovlivňujících atributů, které hrají zásadní roli a utvářející se specificky, dle podmínek každého jednotlivého prostředí. S přihlédnutím na výše uvedenou specifikaci je práce zaměřena na výzkum následujících cílů: 1. Popis současného stavu výzkumu v oblasti inovací, vlivu inovací v ICT na ekonomický rozvoj a vlivu jednotlivých atributů, které efektivnost inovačního prostředí tvoří. 2. Vypracovat komparativní studii inovačního prostředí České republiky a Izraele se zaměřením na oblast ICT. 3. Na základě získaných informací pomocí sekundárních dat v empirické části zrealizovat průzkum inovačního prostředí včetně analýzy silných a slabých stránek současného nastavení inovačního systému. Ověřené výsledky by měly poskytnout informace vedoucí k další podpoře a rozvoji silných stránek a zaměření se na zlepšení slabých stránek inovačního systému.
Proposed Ph.D. thesis focuse on topic of innovation in information and communication technologies a their impact on the economic development of society. Innovation can be perceived as proces of creating a product or service that will bring considerable value added for the customer. The possibilities of innovation creation are influenced by the existence of individual influencing attributes that play dominant role and are shaped specifically according to the condition of each individual environment. Taking into account the above specification, the work focuses on the research on the following objectives: 1. A description of the current state of innovation research, the impact of ICT innovations on economic development and the impact of individual attributes on the effectiveness of the innovation environment. 2. To develop a comparative study of the innovation environment of the Czech Republic and Israel with a focus on ICT. 3. On the basis of the obtained information, using the secondary data in the empirical part to carry out the research of the innovation environment and including the diagnosis of the strengths and weaknesses of the current setting of the innovation environment. Validated results should provide information to further support and develop strengths and focus on improving the weaknesses of the innovation system.
Description
Subject(s)
inovace, inovační prostředí, informační a komunikační technologie, ekonomický rozvoj, Innovation, Innovation environment, Information and communication technologies, Economic development
Citation
ISSN
ISBN
Collections