2020/1 - Natural Sciences and Technology

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XXVI 2020/1

Hlavní recenzenti (major reviewers):
Ing. Darina Jašíková, Ph.D. - Technical University of Liberec Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation (CxI) Czech Republic
Ing. Vojtěch Radolf, Ph.D. - The Czech Academy of Sciences Institute of Thermomechanics Czech Republic

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Model of a linear motor mechanical load
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020) Pustka, Martin; Braier, Zdeněk
  Residuální kmitání způsobené poddajnostmi v soustavě lineárního pohonu a zátěže ovlivňuje přesnost výsledné polohy pracovního členu. Článek se zabývá modelováním dynamického chování zátěže tvořené seismickou hmotou uloženou na dvou plochých pružinách. Uvedeny jsou dva lineární modely – spojitý model odvozený na základě teorie ohybových kmitů prizmatického nosníku s odpovídajícími okrajovými podmínkami a diskrétní model se soustředěnými prvky o jednom stupni volnosti. Oba modely byly použity k simulaci pohybu připojené soustavy pro různé průběhy zdvihových funkcí motoru a porovnány s průběhy naměřenými na reálné soustavě.
 • Item
  Research and development of an artificial neural network for spectral data
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020) Dedeken, Theo
  Globální výzva k určení stavu obsahu přepravních a skladovacích kontejnerů pro vysoce radioaktivní odpady (sestavy vyhořelého paliva) nabízí jako jedno z možných řešení provedení vibračních analýz a vyhodnocení vibračních odezev pomocí umělých neuronových sítí. U tohoto přístupu byla provedena první šetření. Data o vibracích jsou získána z testovacího nastavení, které modeluje sestavy palivového jaderného úložiště a je převedeno na frekvenční doménu pomocí Fourierovy transformace. Surová spektrální data jsou nejprve připravena normalizací rozšířením dat a omezením frekvenčního rozsahu. Tato opatření mají evidentně významný dopad na celkový výkon neuronových sítí. Za použití plně propojených a konvolučních neuronových sítí se na spektrálních datech provádí klasifikace a regrese. Ukázalo se, že klasifikace je možná s velmi vysokou přesností a regrese má velmi dobré výsledky s možnostmi zlepšení v pozdějších fázích. Konvoluční neuronové sítě se v obou případech jeví jako vynikající.
 • Item
  Experimental study of the performance of base metal and welding line of the household LPG cylinders manufactured in Kurdistan region
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020) Ahmed, Yassin Mustafa; Lafta, Hameed D.; Abdulrahman, Azhin Abdullah; Talib Salih, Barzan
  Zkapalněný ropný plyn (propan nebo butan) je bezbarvá kapalina bez zápachu, která se snadno vypaří na plyn. Pro detekci netěsnosti bývá aromatizována. Zkapalněný ropný plyn je skladován a zpracováván jako kapalina pod tlakem uvnitř tlakových lahví, které jsou testovány, zda odpovídají normě. Výzkum se zabývá trvanlivostí svařování a provedením základního kovu u lahví používaných v domácnostech v Kurdistánu. Pokusy byly prováděny na třech typech standardních lahví a na netvarované desce. Z každé tlakové lahve a z netvarované desky se odeberou tři vzorky pro zkoušku tahem, ohybem a zkoušku tvrdosti podle norem ISO 6892-2016 a standardy ASME včetně analýzy chemického složení. Získané hodnoty jsou porovnány se standardem.
 • Item
  Development of an interactive application for the virtual reality
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020) Hussein, Omar; Härtelt, Steffen; Vogel, Christian; Kratzsch, Alexander
  Tento projekt je pokusem získat odborné znalosti o technologii VR na příkladu Linatoru. Hlavním účelem je pomoci získat znalosti o tomto motoru, konceptech a mechanismech, o fungování animace a identifikovat každou část (geometrii a úkoly) pomocí VR headsetu. Záměrem tohoto projektu je najít způsob, jak plně porozumět tomuto stroji a propojit teoretickou vědu s praktickou realitou pro vzdělávací a průmyslové účely ve třech hlavních krocích: Digitalizace, Oprava a získávání dat a Animace. Prezentační způsoby závisí na schopnostech softwaru a hardwaru. Jedná se tedy také o pokus o zobecnění způsobů prezentace, které lze aplikovat i na jiné mechanické stroje.