Číslo 1/2023

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Slovní úlohy s odstupňovanou nápovědou: Jedna úloha pro všechny
  (Technical University of Liberec, ) Páchová, Anna; Jednota českých matematiků a fyziků
  Spolu se zavedením společného vzdělávání nabrala na intenzitě potřeba individualizace a diferenciace výuky. V článku, který vznikl v projektu TA ČR – Podpora integrace matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti u žáků základních škol (2020–2023) bude představena jedna z možností jak v rámci tohoto konceptu pracovat se slovními úlohami. Cílem je, aby všichni žáci mohli řešit stejnou slovní úlohu, ale současně v ní měli adekvátní možnost uspět. A to bez ohledu na svoje stávající schopnosti a dovednosti. Toho se snažíme docílit pomocí vhodně zvolených individualizovaných odstupňovaných nápověd. Text nejprve představí teoretická východiska daného přístupu a následně nabídne dva příklady praktického využití.
 • Item
  Metodické materiály typu Neposedové jako nástroj pro rozvoj schopnosti řešit slovní úlohy
  (Technical University of Liberec, ) Havlíčková, Radka; Mottlová, Karolína; Jednota českých matematiků a fyziků
  Článek představuje netradiční typ slovních úloh a metodické materiály, které nabízí konkrétní způsoby, jak s těmito úlohami pracovat v hodinách matematiky a českého jazyka. Cílem metodických materiálů typu Neposedové je umocnit potřebu žáků vnímat jazykovou i kontextovou rovinu slovních úloh, vyvolat potřebu argumentovat a využívat při řešení reálných zkušeností. Zadání slovních úloh přirozeně vybízí žáky k experimentování, mají tak možnost objevovat nové řešitelské strategie. Na základě tří konkrétních úloh provedeme čtenáře celým procesem práce se slovní úlohou, reflektujeme žákovská řešení a zkušenosti učitelů z prvních pilotáží.
 • Item
  Mezinárodní den matematiky na PedF UK
  (Technical University of Liberec, ) Kaslová, Michaela; Jednota českých matematiků a fyziků
  Příspěvek informuje o oslavách Mezinárodního dne matematiky na Katedře matematiky a didaktiky matematiky PedF UK.
 • Item
  Metodické materiály typu Variované slovní úlohy jako nástroj pro rozvoj schopnosti řešit slovní úlohy
  (Technical University of Liberec, ) Sovič, Pavel; Jednota českých matematiků a fyziků
  Článek představuje jeden typ metodického materiálu, jehož cílem je rozvoj schopnosti řešeni slovní úlohy pomocí rozvoje čtenářských dovedností. Klíčovou charakteristikou materiálů typu variované úlohy je skutečnost, že tento rozvoj činí prostřednictvím žákova hlubšího porozumění vnitřní struktuře slovních úloh. Tyto metodické materiály jsou určené především pro 2. stupeň ZŠ, eventuálně žákům SŠ a nabízí vždy jednu základní úlohu a k ní její dvě až tři velmi podobné variace zasazené do stejného kontextu. Odlišnost úloh tkví v matematické struktuře, která mnohdy vede k různým strategiím řešení. Žáci jsou vedeni nejprve ke společné práci s textem základní úlohy a následně k jejímu individuálnímu a skupinovému řešení. Po společné diskusi a představení různých způsobů řešení žáci volí jednu z dalších variovaných úloh a to buď úlohu k procvičení, nebo výzvu. Následuje opět individuální a skupinová práce v závěru doplněná o reflexi zaměřenou na zkoumání rozdílností a specifik jednotlivých úloh.
 • Item
  Metodické materiály typu Nedokončené strategie jako nástroj pro rozvoj schopnosti řešit slovní úlohy
  (Technical University of Liberec, ) Jirotková, Darina; Slezáková, Jana; Jednota českých matematiků a fyziků
  V článku představujeme jeden nový typ úloh, který vznikl v projektu TAČR – Podpora integrace matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti u žáků základních škol (2020-2023) a jehož hlavním cílem je obohatit spektrum žákovských řešitelských strategií, rozvíjet schopnost žáků řešit slovní úlohy a s tím úzce propojenou metakognici. Dalším cílem je využít specifika slovních úloh jako textu a vhodnými aktivitami zaměřenými na rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti žáků přispět k jejich porozumění slovním úlohám. Nový typ úloh je v článku metodicky popsán a ilustrován dvěma konkrétními úlohami. První z nich lze zadat třem různým úrovním žáků (2. a 3. ročník, 4. až 6. ročník, 7. až 9. ročník). Druhá úloha je určena pro žáky 7. až 9. ročníku.