Überlegungen zur transkulturellen Dimension der Mehrsprachigkeit aus soziolinguistischer Sicht

Title Alternative:Úvaha nad transkulturní dimenzí multilingualismu v sociolingvistickém kontextu
Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-12-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Současný fenomén transkulturality dnes představuje setkávání dvou a více kultur, které vykazují nejen společné, ale především rozdílné a protichůdné aspekty. Kultura každého národa je jedinečná, a proto skýtá řadu originálních aspektů. Kdykoli tedy dojde k setkání dvou a více kultur, dochází k prolínání rozmanitých kulturních prvků toho kterého národa. Jazyk patří k jednomu z nejdůležitějších odkazů, který nám byl našimi předky předáván jako součást kulturního dědictví. Současný moderní hospodářský a společenský vývoj, který lze pozorovat zejména v komunikačních médiích, nás jako uživatele jazyka nutí brát nejnovější druh médií jako výzvu, a podílet se na prezentaci kultury v rámci dnešního globalizovaného světa napříč národy a jejich kulturami.
Transkulturalität stellt als gegenwärtiges Phänomen die Begegnung zweier oder mehrerer Kulturen dar, die unterschiedliche oder gegensätzliche Aspekte aufweisen. Die Kultur jedes einzelnen Volkes ist einzigartig, weist einmalige und individuelle Beschaffenheiten und Eigenarten auf. Wenn also zwei bzw. mehrere Kulturen aufeinandertreffen, kommt es zur Begegnung mannigfaltiger Charakteristika der jeweiligen Völker. Die Sprache gehört zu einem der wichtigsten Vermächtnisse, die uns als kulturelles Erbe hinterlassen wurden. Die heutige moderne wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung, die man z. B. an Kommunikationsmedien beobachten kann, zwingt jedoch uns Sprachbenutzer, uns den Herausforderungen der neuesten Medien zu stellen und im Rahmen der gegenwärtigen globalisierten Welt unsere Kultur mit den anderen Nationen zu teilen und sie „über die Grenzen hinaus“ zu präsentieren.
Transculturality as a current phenomenon is the encounter of two or more cultures, which show not only common but particularly different or contradictory aspects. The culture of each nation is unique and therefore has a number of specific features. Thus, when two or more cultures meet, their diverse characteristics blend together. The language belongs to one of the most important legacies that our ancestors left to us as part of our cultural heritage. The current modern economic and social development, which can be observed, for example, in the communication media, drives language users to take the latest media as a challenge and participate in the presentation of culture in today's globalized world across nations and their cultures.
Współczesny fenomen transkulturowości przedstawia dziś spotkanie dwóch i więcej kultur, które wykazują nie tylko wspólne, ale przede wszystkim różne i rozbieżne aspekty. Kultura każdego narodu jest niepowtarzalna i dlatego ma szereg oryginalnych aspektów. Za każdym razem, gdy dochodzi do spotkania dwóch i więcej kultur, następuje przenikanie różnorodnych elementów kulturowych danego narodu. Język należy do najważniejszych elementów spuścizny przekazanych nam przez naszych przodków jako część dziedzictwa kulturowego. Współczesny rozwój gospodarczy i społeczny, który można zaobserwować w szczególności np. w mediach komunikacyjnych, zmusza nas, jako użytkowników języka, do przyjmowania najnowszych rodzajów mediów jako wyzwania oraz do współuczestniczenia w prezentacji kultury w ramach współczesnego, zglobalizowanego świata na wskroś narodów i ich kultur.
Description
Subject(s)
trans-cultural character, multilingualism, language context, translation, headline
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN