Interferometrie pro měření více stupňů volnosti zrcadel

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá nedifrakční optikou, speciálně jejím využitím v interferometrii. Teoretická část práce shrnuje základy vlnové optiky a známé informace o nedifrakčních svazcích se speciálním zaměřením na besselovské svazky. Experimentální část zkoumá interferogramy různých stupňů volnosti vzájemných poloh těchto svazků. Svazky jsou v rámci experimentů generovány pomocí axikonu, interference je zkoumána na Michelsonově a na MachZehnderově interferometru. Výsledky měření na Michelsonově interferometru jsou kvalitativní. Výsledky měření na MachZehnderově interferometru jsou částečně kvantitativního charakteru. Zajímavé výsledky jsou v oblasti měření posunu rovnoběžných os svazků.
The bachelor thesis deals with non-diffractive optics, specially with its application in interferometry. Theoretic part of the thesis summarizes basics of wave optics and known information about non-diffractive beams with focus on Bessel beams. Experimental part researches various interferograms of different degrees of freedom of mutual positions of the beams. The beams are generated with an axicon, and interference is measured on both Michelson and MachZehnder interferometers. The results of measurements on Michelson interferometer are qualitative. The ones on MachZehnder interferometer are partially quantitative. Interesting results are presented in the part dealing with cone tips offset degrees of freedom.
Description
Subject(s)
besselovské svazky, strukturované svazky, interferometrie, stupně volnosti zrcadel, MachZehnderův interferometr, Michelsonův interferometr, Bessel beams, structured beams, interferometry, degrees of freedom of mirrors, MachZehnder interferometer, Michelson interferometer
Citation
ISSN
ISBN