University students’ motivation to study the German language

Title Alternative:Motivace vysokoškolských studentů pro studium německého jazyka
Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-12-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Článek je věnován motivaci jako jedné z klíčových proměnných učení. Autor se v článku zaměřuje na studenty českých vysokých škol, kteří se učí cizímu jazyku, konkrétně němčině. Článek nejprve ve zkratce seznamuje čtenáře s pojmem motivace i jejími jednotlivými druhy, a to jak z hlediska její intenzity a délky trvání, tak i z hlediska působení na jedince. Následující část článku seznamuje čtenáře s provedeným výzkumem motivace pro učení se němčině, který autor spolu se svými kolegyněmi realizoval mezi studujícími tří českých univerzit. Zároveň jsou na tomto místě prezentovány i výsledky provedeného výzkumu. V závěru autor nabízí pedagogům několik skromných rad pro podpoření motivace žáků/studentů pro další studium němčiny.
Dieser Artikel ist der Motivation als einer der Schlüsselvariablen beim Lernen gewidmet. Im Mittelpunkt des Interesses des Autors stehen dabei tschechische Hochschulstudierende, die Deutsch als Fremdsprache studieren/lernen. Der Artikel macht die LeserInnen erst mit dem Begriff Motivation bekannt, weiter mit dessen Klassifizierung aus der Sicht ihrer Intensität und Dauer ihrer Wirkung und aus der Sicht ihrer Wirkung auf ein Individuum. Im nächsten Teil des Artikels legt der Autor seine Forschung zur Problematik der Motivation zum Deutschstudium / Deutschlernen dar. Diese Forschung hat er mit seinen Kolleginnen unter Studierenden aus drei ausgewählten tschechischen Universitäten durchgeführt. In diesem Teil werden den LeserInnen auch die Forschungsergebnisse präsentiert. Zum Schluss bietet der Autor den LehrerInnen und Dozierenden einige Ratschläge zur Unterstützung der Motivation zum weiteren Deutschstudium / Deutschlernen bei den SchülerInnen / Studierenden.
The article explores motivation as one of the key factors in learning. The author focuses on Czech university students who learn a foreign language, specifically German. First, the article briefly introduces the reader to the concept of motivation and its individual sub-types both in terms of its intensity and duration as well as its impact on the individual. The following part presents a research project concerning the motivation to learn German language, which was carried out by the author and his colleagues among the students of three Czech universities. Then the results of the research are presented.In conclusion, the author offers several humble recommendations to teachers wishing to boost the motivation of their students for further study of German language.
Artykuł poświęcony jest motywacji będącej jednym z kluczowych czynników uczenia się. Autor w artykule skupia się na studentach czeskich uczelni wyższych, którzy uczą się języka obcego, konkretnie niemieckiego. W pierwszej kolejności pokrótce przedstawiono definicję motywacji i jej poszczególne rodzaje, zarówno z punktu widzenia jej intensywności i czasu trwania oraz z punktu widzenia wpływu na daną osobę. Następna część artykułu poświęcona jest przeprowadzonym badaniom motywacji do studiowania/nauki języka niemieckiego, które autor wraz z zespołem realizował wśród studentów trzech czeskich uniwersytetów. W tej części zaprezentowano także wyniki przeprowadzonych badań. Na zakończenie autor sformułował kilka drobnych rad dla dydaktyków, które mogą wspomóc motywację studentów/uczniów do dalszego studiowania/nauki języka niemieckiego.
Description
Subject(s)
motivation, motivation types, foreign language, research, recommendations
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN