Postoj výrobních podniků působících v České republice ke klimatické změně a cirkulární ekonomii

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na postoj několika oslovených výrobních podniků působících v České republice ke klimatické změně a k cirkulární ekonomice. V případě klimatické změny se práce především zaměřuje na činnost podniků spojenou se snižováním emisí antropogenních skleníkových plynů. V případě cirkulární ekonomiky je zkoumán vztah podniků k nákupu nebo výrobě recyklovaných a recyklovatelných materiálů a surovin, jakož i hospodaření s odpady, zejména přeměna odpadů na zdroje. Pro zjištění a zhodnocení postoje byly osloveny výrobní podniky z energeticky intenzivních výrobních odvětví kovovýroby, výroby strojů a zařízení a papírenské výroby. Rovněž bylo osloveno několik dřevozpracujících podniků a zkoumán jejich postoj k trvale udržitelnému lesnímu hospodářství. V práci je u dané problematiky popsána současná činnost podniků a také plány do budoucna, v závěru jsou uvedena doporučení, jak eventuálně angažovanost podniků dál podpořit.
The bachelor's thesis focuses on several selected manufacturing companies located in Czech Republic and their approach to a climate change and a circular economy. In case of a climate change the thesis focuses especially on how the companies contribute to anthropogenic greenhouse gasses emissions reduction. In case of a circular economy the focus is put on companies' purchase and/or production of recycled and recyclable materials as well as their waste management, namely the waste transfer to resources. The manufacturing companies have been selected from energy intensive industry, such as metallurgy, machinery production as well as paper industry. The wood manufacturing companies have been also asked to share their approach to sustainable forestry. The thesis describes both the current companies' activities as well as their upcoming plans. At the end of the thesis the recommendations are listed regarding how to further increase the companies' involvement in the described areas.
Description
Subject(s)
Klimatická změna, emise antropogenních skleníkových plynů, fosilní zdroje, obnovitelné zdroje energie, energetická účinnost, cirkulární ekonomika, trvale udržitelné lesní hospodářství, recyklované a recyklovatelné materiály, přeměna odpadů na zdroje, výrobní podniky.
Citation
ISSN
ISBN