Analýza nezaměstnanosti v Ústeckém kraji s dopadem na podnikovou sféru

Abstract
Obsahem diplomové práce je analýza nezaměstnanosti v Ústeckém kraji, který z dlouhodobého hlediska vykazuje nejvyšší hodnotu registrované míry nezaměstnanosti v mezikrajovém srovnání. Text práce usiluje o zhodnocení vývoje nezaměstnanosti v uplynulých deseti letech v kraji jako celku. Současně se snaží o nastínění základních příčin vysoké míry nezaměstnanosti ve sledovaném regionu, jako je nepříznivá vzdělanostní struktura či strukturální změny, stejně jako příčin stojících za odlišnostmi v situaci jednotlivých okresů. Shrnuje rovněž dopady nedávné ekonomické recese na ústecký trh práce a nezaměstnanost z pohledu firem v regionu. V neposlední řadě také navrhuje nástroje a postupy, které by v souhrnu mohly přispět k dlouhodobě udržitelnému snížení nezaměstnanosti v kraji.Vlastní analýze na území Ústeckého kraje včetně dotazníkového šetření mezi pracovníky úřadů práce předchází stručný výklad základních pojmů vztahujících se k trhu práce a nezaměstnanosti z pohledu ekonomické teorie.
The content of this submitted thesis is the analysis of unemployment in the Usti region, which, in a long-term, has reported the highest value of registered unemployment rate within interregional comparison. The text endeavors for valorization of the development of unemployment in the past decade in the region itself. Concurrently, it endeavors to outline the primary cause of high unemployment rate in the pursued region like the adverse educational structure or structural changes, as well as causes, which stand for the differences of situations in individual districts. It also summarizes the impact of the recent economic recession on the job market of Usti region and unemployment from the perspective of companies in the region. Finally, it also suggests tools and methods, which, in aggregation, could contribute to sustainable reduction of unemployment in the region.My personal analysis of the Usti region area including survey questionnaire among employees of labour offices is preceded by a brief explanation of basic concepts related to the job market and unemployment from the economical theory perspective.
Description
Subject(s)
Nezaměstnanost, trh práce, aktivní politika zaměstnanosti, SWOT analýza, věkové složení obyvatelstva, vzdělanostní struktura, dotazníkové šetření, Unemployment, job market, active unemployment policy, SWOT analysis, age structure of the population, educational structure, survey questionnaire
Citation
ISSN
ISBN