Zhodnocení efektivnosti výroby

Title Alternative:The evaluation of production effectiveness
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis deals with the possibilities of evaluating production effectiveness in a company from the economic point of view. The analysis of production effectiveness is carried out in the firm SINGING ROCK, Ltd. on the basis of chosen eco-nomic indicators. The first chapter describes effectiveness principle and methods that measure the effectiveness. Further, the chapter explains conception of productivity, rentability and competitive advantage. The second chapter deals with the costs and their role in the control of effectiveness and economic efficiency. This chapter also describes several view-points of cost classifica-tion, importance and reasons for this classification. The third chapter describes methods of cost calculation, ways of cost adding to out-puts and compares using of total cost calculation and direct costing. Further, the chapter characterizes the overhead costs and their controlling in a firm. In the fourth chapter the evaluation of production effectiveness is made in a con-crete firm and in its operating plants on the basis of financial analysis of the production. More over, the comparison of some analysis results with competitive firm is carried out. Finally, the chapter deals with the rentability analysis of the chosen products and the SWOT analysis of production competitive advantage. In the fifth concluding part the results of the applied indicators for the evaluation of production effectiveness are summarized and presented.
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi, jak nejlépe hodnotit efektivnost výroby v podniku z ekonomického pohledu. Na základě vybraných ekonomických ukazatelů je provedena analýza efektivnosti výroby ve firmě SINGING ROCK, s. r. o. První kapitola popisuje princip efektivnosti a způsoby měření efektivnosti. Dále vysvětluje pojmy produktivita, rentabilita a konkurenceschopnost. Druhá kapitola se zabývá náklady a jejich úlohou v řízení efektivnosti a hospodárnosti. Je zde popsáno několik hledisek členění nákladů, důvody a význam tohoto členění. Třetí kapitola popisuje metody kalkulace nákladů, způsoby přiřazování nákladů výkonům a porovnává využití kalkulace úplných nákladů a variabilních nákladů. Dále charakterizuje režijní náklady a jejich řízení v podniku. Ve čtvrté kapitole je provedeno zhodnocení efektivnosti výroby v konkrétním podniku na základě finanční analýzy výroby, porovnání efektivnosti výrobních provozů a srovnání některých výsledků analýzy s konkurenční firmou. Dále se tato kapitola zabývá analýzou rentability vybraných výrobků a SWOT analýzou výrobní konkurenceschopnosti. V závěrečné páté kapitole je provedeno shrnutí a prezentování výsledků ukazatelů, které byly použity pro hodnocení efektivnosti výroby.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: CD ROM; rozsah: 92 s.
Subject(s)
effectiveness, fixed costs, gross margin, direct costs, cost calculation, total cost calculation, direct costing, competitive advantage, labor productivity, value added, contribution to the remittanceof fixed costs and profit, overhead costs, variable costs, indicators of rentability, efektivnost, fixní náklady, hrubé rozpětí, jednicové náklady, kalkulace nákladů, kalkulace úplných nákladů, kalkulace variabilních nákladů, konkurenceschopnost, produktivita práce, přidaná hodnota, příspěvek na úhradu fisních nákladů a zisku, režijní náklady, variabilní náklady, ukazatele rentability
Citation
ISSN
ISBN