Netradiční učební pomůcky při rozvoji matematických schopností žáků 2. ročníku

Title Alternative:Nontraditional teaching aids in progress of mathematical abilities of the second grade pupils
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na využití netradičních učebních pomůcek ve výuce matematiky. Zkoumá, zda využívání těchto pomůcek pozitivně ovlivňuje a přispívá rozvíjení schopností a dovedností žáka, přispívá k budování poznatkové struktury žáka a do jaké míry ovlivňuje i oblíbenost matematiky. V teoretické části jsou stručně zmíněny pojmy motivace, pozornost, tvořivost, názornost. Těžištěm celé práce je praktická část. Hlavním cílem bylo vytvoření souboru aktivit s využitím netradičních pomůcek a jeho ověření ve výuce. Součástí každé aktivity je popis postupu, cíle, zaměření, poznámky, popř. další možnosti jak pracovat s aktivitou. Ve výzkumné části je popsán průběh výzkumu, jeho realizace a vyhodnocení. Účinnost navrženého souboru byla ověřována u žáků 2. ročníku formou testů a dotazníků před a po cíleném působení na žáky a pozorováním z realizace ve třídě.
Diploma thesis focuses on the solving of the nontraditional teaching aids in teaching Mathematics. It researches whether the solving of these nontraditional teaching aids has a positive influence and contributes to development of abilities and skills of pupils and how it increases liking for the subject of Mathematics. The concepts of motivation, attention, creativity and graphicalness are briefly mentioned in the theoretical part. The focus of the thesis is the practical part. The main goal was creation of the set of activities utilizing the nontraditional teaching aids and its verification in teaching process. Each activity contains the procedure description, aids, focus, notes or else other possibilities of the activity utilization. The process of the research, its realization and evaluation is described in the research part of the thesis. The research was carried out with the second graders using tests and questionnaires before and after intentional influence of the pupils.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN