Výslovnost u žáků základních škol

Title Alternative:Pronunciation of Primary School Pupils
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Bachelor thesis is concerned with the pronunciation of pupils at basic schools, the development and importance of speech, impaired capacity to communicate, the most frequent kinds of impairment of capacity to communicate, and impairment of the graphic side of speech. The aim of the Bachelor thesis was to identify the proportion of children with impaired communication capacities in the first years of basic schools and to propose a possible remedy among children with the main kinds of impaired ability to communicate. The main section of the thesis develops a theoretical conception of impaired communicational capacity and of the importance of correct pronunciation as a premise for the practical section In the practical section the current state and distribution of impaired communicational capacity among children of younger school age is described and analysed. It was found that impaired ability to communicate is very frequent. The thesis further focused on the availability of logopedic care both at school and in the nearest towns. It was established which kind of logopedic therapy is used by the parents of children with impaired ability to communicate. The conclusions of the Bachelor thesis are summarised at the end and measures are then proposed. Part of the thesis is a list of sources and appendix. The Bachelor thesis was based on a survey that is analysed in the theoretical and practical part of the thesis, where the individual items on the survey are evaluated
Bakalářská práce se zabývala výslovností žáků základních škol, vývojem a důležitostí řeči, narušenou komunikační schopností, nejčastějšími druhy narušené komunikační schopnosti, narušenou grafickou stránkou řeči. Cílem bakalářské práce bylo zjistit podíl dětí s narušenou komunikační schopností v prvních ročnících základních škol a navrhnout možný způsob nápravy u mezi dětmi převažujících druhů narušené komunikační schopnosti. V hlavní části je zpracováno teoretické pojetí narušené komunikační schopnosti a důležitosti správné výslovnosti jako argumentační východisko pro praktickou část. V praktické části práce je popsán, analyzován stav a rozdělení narušené komunikační schopnosti u žáků mladšího školního věku. Bylo zjišťováno, která narušená komunikační schopnost se vyskytuje nejčastěji. Dále jsme se zaměřili na dostupnost logopedické péče jak na škole, tak v nejbližších městech. Zjišťováno bylo, která z logopedických náprav je využívána rodiči dětí s narušenou komunikační schopností. Shrnutí bakalářské práce je v závěru, následují navrhovaná opatření. Součástí práce je seznam použitých zdrojů a příloha. Cíl bakalářské práce byl splněn prostřednictvím průzkumu, který je analyzován v teoretické a praktické části bakalářské práce, kde jsou vyhodnoceny jednotlivé položky.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 disketa; rozsah: 52 s.
Subject(s)
speech, the development of speech, pupils, basic school, first-year pupil, correct pronunciation, impaired capacity to communicate, dyslalia, stammering, developmental dysphasia, dyslexia, dysorthography, development dysgrammatism, logopedic prevention, logopedia, řeč, vývoj řeči, žáci, základní škola, první ročník, správná výslovnost, narušená komunikační schopnost, dyslalie, koktavost, vývojová dysfázie, dyslexie, dysortografie, vývojový dysgramatismus, logopedická prevence, logopedie
Citation
ISSN
ISBN