Výuka tematického celku Člověk jako jedinec v občanské výchově v osmé třídě základní školy založená na metodách zážitkové pedagogiky

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá specifiky metod používaných v zážitkové pedagogice a forem, které mohou být uplatňovány ve výuce občanské výuky. Jejím cílem je popsat jejich možné využití k dosažení očekávaných výstupů RVP pro ZŠ. Diplomová práce se dělí na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na zážitkovou pedagogiku, psychický vývoj žáků v osmé třídě, osobnostní a sociální výchovu a výchovu k občanství. Důraz je kladen na práci se skupinou pubescentů, hrou, reflexní metody a kombinaci forem výuky s praxí. Praktická část je zaměřena na kvalitativní výzkum, tvorbu a evaluaci programu na téma Člověk jako jedinec v osmé třídě základní školy.
This diploma thesis deals with the specifics of methods used in experiential pedagogy and the forms that can be applied in the teaching of civic education. Its goal is to describe their possible use to achieve the expected output of RVP for primary schools. The diploma thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part is focused on experiential pedagogy, psychological development of pupils in the eighth grade, personality and social education and citizenship education. Emphasis is placed on work with a group of teenagers, play, reflective methods and a combination of forms of practical teaching. The practical part is focused on qualitative research, creation and evaluation of the program on the topic "Man as an individual" in the eighth grade of elementary school.
Description
Subject(s)
Zážitková pedagogika, výchova k občanství, pubescent, reflexe, osobnostní a sociální výchova, intrapersonální inteligence
Citation
ISSN
ISBN