Realizace podpůrných opatření ve vzdělávání žáků na 1. stupni základní školy

Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na průběh realizace podpůrných opatření na 1. stupni základní školy a na možný efekt u konkrétních žáků třídy. První kapitola teoretické části popisuje problematiku specifických poruch učení a chování, jejich terminologii a základní definice. Specifické poruchy jsou stručně definovány, pozornost je věnována zejména poruchám učení a jejich reedukaci. Druhá kapitola se věnuje podpůrným opatřením z pohledu terminologie. Jsou popsány všechny stupně podpůrných opatření a jejich specifika. Kapitola obsahuje obecná doporučení při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.Poslední kapitola praktické části je věnována realizaci podpůrných opatření. Tato opatření jsou zde popsána podrobně s konkrétními případy a možným využitím v praxi na 1. stupni základní školy. V rámci praktické části byly popsány tři konkrétní případy žáků, u kterých byla diagnostikována jedna či více specifických poruch učení/chování a k jejichž vzdělávání byla zapotřebí realizace podpůrných opatření 2. a 3. stupně. V praktické části je popsán průběh výuky těchto žáků z pohledu třídní učitelky.
Annotation: The diploma thesis focuses on the implementation of support measures at primary school and on the possible effect of specific pupils in the class. The first chapter of the theoretical part describes the issue of specific learning and behavioral disorders, their terminology, and basic definitions. Specific disorders are briefly defined, attention is paid specially to learning disabilities and their reeducation. The second chapter deals with support measures from the point of view of terminology. All stages of support measures and their specifics are described. The chapter contains general recommendations for the education of pupils with special educational needs. The last chapter of the practical part is devoted to the implementation of support measures. These measures are described in detail with specific cases and possible practice usage at primary school. Within the practical part, three specific cases of pupils were described, in whom one or more specific learning / behavioral disorders were diagnosed and for the education of which the implementation of support measures of the 2nd and 3rd degree was necessary. The practical part describes the teaching of these students from the perspective of the class tutor teacher.
Description
Subject(s)
specifické poruchy učení a chování, specifické vzdělávací potřeby, podpůrná opatření, kazuistika, reedukace, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, specific learning and behavioral disorders, specific educational needs, support measures, case study, pedagogical support plan, individual educational plan
Citation
ISSN
ISBN