Problematika zaměstnávání cizinců na území České republiky z pohledu daní a povinných odvodů

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnávání občanů EU a cizinců ze třetích zemí na území České republiky se zaměřením na povinnosti zaměstnavatele a na povinné odvody. V první části jsou analyzována zásadní specifika zaměstnávání těchto skupin občanů, jsou zkoumány postupy, kterými je lze v ČR zaměstnat, a s nimi související povinnosti zaměstnavatele. Dále je pozorována aktuální situace a vývoj zaměstnávání zahraničních pracovníků v České republice. Následně je pozornost zaměřena na příslušné povinnosti zaměstnavatele v oblasti daní z příjmů a povinných odvodů na sociální zabezpečení. Závěrečná modelová studie komparuje legislativní i odvodové aspekty zaměstnávání zahraničních pracovníků. Cílem této bakalářské práce je zkoumat náležitosti spojené se zaměstnáváním občanů EU a cizinců zejména s ohledem na povinnosti zaměstnavatele a povinné odvody, poté tuto nelehkou problematiku demonstrovat na případové studii.
The bachelor thesis deals with the employment of EU citizens and foreigners from the third countries in the Czech Republic, particularly with the focus on the employer's obligations and the mandatory contributions. Firstly, fundamental specifics of employment of these groups of citizens are analysed, then follows the research of the methods of their employment in the CR and the respective obligations from the side of the employer. Furthermore, the current situation and the evolution of employment of foreign citizens in the Czech Republic is observed. The attention is also paid to the relevant employer's obligations in terms of income taxes, social security and health insurance contributions. The final model study compares the legislative aspects and the mandatory deductions related to the employing of the foreign workers. The aim of the thesis is to examine the aspects of employing of EU citizens and foreigners considering the employer's obligations and the compulsory contributions and to demonstrate the complex issue on a case study.
Description
Subject(s)
zaměstnávání, občan EU, cizinec, povinnosti zaměstnavatele, český trh práce, daň z příjmů, daňová rezidence, dvojí zdanění, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, employment, EU citizen, foreigner, employer's obligations, Czech labour market, income tax, tax residence, double taxation, social security, health insurance
Citation
ISSN
ISBN