Rozvoj matematických dovedností a znalostí s využitím hudby

Abstract
Diplomová práce se zabývá možností rozvoje matematických znalostí a dovedností s využitím hudby na 1. stupni základní školy. Teoretická část popisuje historické propojení hudby a matematiky od pravěku po současnost, učivo a cíle matematiky a hudební výchovy podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a možnosti propojení učiva matematiky a hudební výchovy na 1. stupni základní školy. V prakticko-výzkumné části jsou popsány výzkumné cíle práce, které jsou vyhodnoceny na základě odpovědí z dotazníku pro učitele, reflexí z navržených a odučených rytmických a hudebních aktivit pro žáky 5. ročníku základní školy, rozhovoru s třídní učitelkou žáků a hodnocení aktivit od žáků.
The diploma thesis deals with the possibility of developing mathematical knowledge and skills with the use of music in primary school. The theoretical part describes the historical connection of music and mathematics from prehistoric times to the present, the curriculum and goals of mathematics and music education according to the Framework Education Program for Primary Education and the possibilities of connecting the curriculum of mathematics and music education in primary school. In the practical-research part, the research goals of the work are described, which are evaluated on the basis of answers from the questionnaire for teachers, reflections on the proposed and learned rhythmic and musical activities for pupils of the 5th year of primary school, an interview with the pupils' class teacher and the assessment of activities by the pupils.
Description
Subject(s)
matematika, hudební výchova, rytmické a hudební aktivity, základní vzdělávání, metodické listy
Citation
ISSN
ISBN