Nonverbální komunikace v prostředí školy

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá řečí těla. Řeč těla je hlasitější než jakákoliv slova, která člověk dokáže verbálně vyjádřit. Vše, co člověk sděluje ostatním, je neustále doprovázeno nonverbální komunikací, která prozrazuje naši náladu, pocity a postoje. Vědomě i nevědomě tak lidské tělo dává svému okolí najevo, jak se cítí a co si myslí. Chceme-li zažít v našem osobním i pracovním životě úspěch, měli bychom být schopni komunikovat jasně, sebevědomě a důvěryhodně.Ačkoliv nonverbální komunikace existuje od nepaměti a je starší než slovo, lidstvo se tímto oborem začalo zabývat velice nedávno, asi před 60 lety. Od té doby byla nonverbální komunikaci připsána mnohokrát obrovská důležitost a to v různých oborech. Znalost nonverbální komunikace je důležitá v oborech jako je politika, herectví, psychologie, psychiatrie, FBI, lékařství, školství a mnoho dalších.Naše nonverbální komunikace je také schopna ovlivnit náš duševní stav. Chceme-li se cítit dobře, je třeba zaujmout polohu těla odpovídající tomuto pocitu. Znalost nonverbální komunikace našeho okolí nám otvírá bránu k pochopení naší vlastní nonverbální komunikace. Toto porozumění je klíčové k sebekontrole a úspěšné komunikaci s naším okolím. V momentě, kdy má člověk svou nonverbální komunikaci plně pod kontrolou, začne mít pod kontrolou také interakci se svým okolím.Nehledě na to, jak staré žáky učitel vyučuje, řeč těla je pro něho obrovský nástroj na který žáci reagují takřka okamžitě. Naopak je tomu u reakce žáků na učitelův verbální projev. Tato reakce bývá často mnohem pomalejší. Čím lépe je učitel schopen pracovat se svou řečí těla, tím lepší jsou jeho výsledky ve třídě.Mým cílem v teoretické části je představit učitelům nové důležité poznatky z oblasti nonverbální komunikace, které jsou zatím v české knihovničce nedostupné. Chystám se prozkoumat především cizojazyčné zdroje, které ještě nebyly přeloženy do českého jazyka. V praktické části bych pak ráda své poznatky realizovala vytvořením příručky pro učitele a jejich žáky, kde se objeví nejdůležitější záležitosti z oboru nonverbální komunikace, jejichž osvojení považuji za klíčové. Po vytvoření příručky budu vybrané techniky nonverbální komunikace realizovat v praxi.
This theses deals with a topic of body language. Body language is louder than any words a person is able to say. Whatever a person is saying verbally reveals their moods, attitudes and feelings. Both consciously and sub-consciously a human body reveals the truth about themselves. In order to be successful, it is vital to communikate with clarity, confidence and credibility. Although body language began long before vocal sounds, people started being interested in this subject seriously only in the last 60 years. During that time people have come to appreciate the value of body language as a tool for enhancing interpersonal communication. Occupations that are especially interested in body language are politicians, actors, psychologists, psychiatrists, FBI agents, medical doctors, teachers and many others. By performing specific actions and gestures you can create corresponding mental states. To feel good, a person needs to perform a special kind of body language. If a person is aware of body language of the others, he or she is aware of his own body language as well. This knowledge leads the person to greater self-control as well as more effective communication processes. Managing and controling one´s body language means that a person has a control over his or her relationships, too.It is really not that important how old the students a teacher teaches are. They all have one thing in common. Respond to teacher´s body language comes instantly. However, if a teacher used words only, the students´ respond would be probably much slower. It is a teacher´s great interest to manage their own body language because this skill will surely improve their teaching skills.I am going to introduce new and key aspects of nonverbal communication in the first, teoretical part. I am giong to find out information which have not been accessable to the Czech teachers yet. I will be mostly interested in information which have not been tranclated into the Czech language. I am also going to make a nonverbal communication manual for teachers and their students, which should teach them how to use their body language properly. Then I would like to use some of the techniques in the class to find out how it works.
Description
Subject(s)
Komunikace, verbální, nonverbální, pedagogická, řeč těla, gesta, mimika, proxemika, haptika, činy, otevřená poloha těla, uzavřená poloha těla, vítězná poloha těla, oční kontakt, potřesení rukou, poloha těla, Communication, verbal, nonverbal, pedagogical, body language, gestures, facial expression, proxemics, haptics, actions, open body language, close body language, power pose, eye contakt, hand shake, posture
Citation
ISSN
ISBN