Management inovačních projektů financovaných z veřejných zdrojů

Title Alternative:Management of Innovational Projects Financed from Public Sources
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diploma thesis aims to the analysis and the costs of management and administration activities of innovative projects that are financed from the public sources. In my diploma thesis I have focused primarily on small and medium enterprises, mainly because the importance of small and medium-sized enterprises is significant not only for the economy of the Czech Republic and the European Union, but also for the global economy. The aim of my diploma thesis is to describe the administrative tasks that are performed within the projects financed from the public sources and to calculate the average costs of three project phases (preparation, implementation and post-project phase), and to demonstrate high administrative complexity of these projects. For the analysis of the specific project I have chosen the project named "Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce". The project is implemented by VÚTS that belongs to small and medium sized businesses. Funds that are provided by the European Union are currently taken as the main possibility of financing projects whose implementation results and can lead to economic growth. In current programming period 2007 - 2013 the drawing of these funds is insufficient, one of the reason may be just the aforementioned administrative requirements.
Diplomová práce je zaměřena na analýzu a výši nákladů vynaložených na management a administrativu inovačních projektů, které jsou financovány z veřejných zdrojů. Ve své práci jsem se zaměřila především na oblast malých a středních podniků. Důvodem je značný význam malých a středních podniků nejen pro ekonomiku České republiky a Evropské unie, ale i pro celosvětovou ekonomiku. Cílem práce je popsat administrativní činnosti vykonávané v rámci projektů financovaných z veřejných zdrojů a vyčíslit průměrné náklady na tři příklady aktivit projektových fází (přípravné, realizační a poprojektové), a prokázat tak vysokou administrativní náročnost těchto projektů. Pro analýzu byl vybrán konkrétní projekt "Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce", který je realizován firmou VÚTS, a. s., patřící mezi malé a střední podniky. Fondy poskytované v rámci Evropské unie jsou v současné době chápány jako hlavní možnost financování projektů, jejichž výsledky a implementace mohou vést k ekonomickému růstu. V aktuálním programovém období 2007 - 2013 je však čerpání těchto fondů nedostatečné, jedním z důvodů může být právě zmíněná administrativní náročnost.
Description
katedra: KPE; rozsah: 114 s. (133 471 znaků)
Subject(s)
administrative costs, administrative demands, innovation project, small and medium sized enterprise, pr$oject management, operational programme, structural funds, public sources of funding, administrativní náklady, administrativní náročnost, inovační projekt, malý a střední podnik, management projektu, operační program, strukturální fondy, veřejné zdroje financování
Citation
ISSN
ISBN