Řízení procesů v interní logistice

Abstract
Diplomová práce na téma Řízení vybraných procesů v podniku byla vypracována ve společnosti zabývající se výrobou výfukových systémů do automobilů. Práce je rozdělena do dvou částí, první část se zabývá teoretickým vymezením základních pojmů souvisejících s mikrologistikou, zásobováním pomocí kanbanu a neustálým zlepšováním pomocí politiky kaizen. Druhá část práce se soustředí na zmapování současného stavu v oblasti zásobování výrobních linek pomocí kanbanu ve vybrané společnosti. Cílem práce je zlepšit stávající stav zavedeného kanbanu. Po vyhodnocení stávajícího stavu se práce rozděluje do tří částí obsahujících návrhy na vylepšení. Konkrétně se jedná o sestavení akčního plánu na základě politiky kaizen, zakoupení nového kanbanového regálu a návrh na nový systém kanban. V závěru práce jsou navržená řešení zhodnocena z ekonomického pohledu.
This diploma thesis Management of selected business processes was made in cooperation with company which produces car exhaust systems. The diploma thesis is divided into two main parts. The first part consists theory of basic terms that are related to micrologistic, kanban supplying and continuous improvements by applying kaizen policy. The second part of the diploma thesis focuses on analysis of current situation in term of supplying of production lines by kanban way in chosen company. Goal of the diploma thesis is proposal of better way of using kanban. After evaluation of current situation, the thesis consists three proposals. Specifically, it consists drawing up action plan in connection with kaizen policy, buying a new kanban rack and proposal of new kanban system. In the final part of the thesis, proposals are evaluated from economic point of view.
Description
Subject(s)
Kanban, kanbanový regál, sklad materiálu, zásobování výroby, mikrologistika, kaizen, náklady, plýtvání, Kanban, kanban rack, material warehouse, supply for production, micrologistic, kaizen, costs, wasting
Citation
ISSN
ISBN