Budování identity podniku

Abstract
Cílem této práce je zanalyzovat pojmy identita podniku a image. Ve vybraném podniku jsou tyto pojmy blíže analyzovány a je navrženo vhodné vylepšení. Doporučení je pro podnik DENSO Manufacturing Czech s. r. o., jenž je největším středoevropským výrobcem automobilových klimatizačních jednotek a jejich komponentů. V práci je zanalyzováno, jakým způsobem a s pomocí jakých prvků identita a image podniku ovlivňují samotný podnik a jeho zákazníky. Práce je dělena na dvě hlavní části. První hlavní část představuje teoretické informace a poznatky, jež jsou v následující praktické části aplikovány na zvolený podnik. Poznatky jsou zaměřeny na prvky, které vstupují do firemní identity podniku. V první kapitole následující části je však nejprve představena firma, na kterou je tato práce zaměřena. Následně je prezentována a zhodnocena stávající identita a image zvoleného podniku a v závěru poskytnuto doporučení pro zlepšení v této oblasti.
The aim of this work is to analyze the concepts of business identity and image.In the selected company these terms are analyzed in more detail and a suitable improvement is proposed. The recommendation is for the company DENSO Manufacturing Czech s. r. o., which is the largest central European manufacturer of automotive air conditioning units and their components. In this issue is analyzed how and with what elements the identity and image of the company affects the company itself and its customers. The thesis is divided into two main parts. The first main part introduces theoretical information and knowledge, which in the following practical part is applied to the chosen company. The knowledge is focused on elements that enter into the corporate identity of the company. In the first chapter of the following part is nevertheless at first introduced the company to which this work is focused. Subsequently, the current identity and image of the chosen company are presented and evaluated and recommendations for improvement in this area are provided at the end.
Description
Subject(s)
identita podniku, image podniku, značka, kultura podniku, komunikace, design, logo, DENSO, corporate identity, corporate image, brand, corporate culture, promotion, design, logo, DENSO
Citation
ISSN
ISBN