Komparativní hodnocení vývoje obchodní bilance zemí Visegrádské skupiny

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na komparativní zhodnocení vývoje obchodní bilance zemí Visegrádské čtyřky z dlouhodobého pohledu. V práci autorka definuje odpověď na výzkumnou otázku: Jaké proměny, definované vývojem kvantitativních ukazatelů, zaznamenaly ekonomiky zemí V4 především z pohledu vývoje obchodní bilance za posledních 30 let. Přičemž milníkem pro posouzení je vstup zemí do EU v r. 2004. V práci jsou zachyceny makroekonomické ukazatele, které nastiňují ekonomický vývoj zemí Visegrádské čtyřky. Dále je porovnáván export a import zemí z pohledu komoditního i teritoriálního členění v časové ose 25 let. Komparativní zhodnocení je založeno na kvantitativní analýze dat, která jsou čerpána z Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.
The bachelor thesis deals with comparative assessment of balance of trade of the Visegrad Four countries in a long-term perspective. The author attempts to define the answer to the following research question, What changes defined by the development of quantitative indicators have been detected by Visegrad countries mainly in the perspective of balance of trade in the past 30 years. The milestone is the entrance of V4 countries into EU in 2004. The thesis describes the macroeconomic indicators that outline economic development of the Visegrad countries. The bachelor thesis further describes export and import of countries from the point of view of commodity as well as territorial division in a timeline of 25 years. Comparative assessment is based on a quantitative analysis of data that are provided by International Monetary Fund and World Bank.
Description
Subject(s)
Obchodní bilance, zahraniční obchod, export, import, Evropská unie, komoditní členění, teritoriální členění, Visegrádská čtyřka, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Balance of trade, foreign trade, export, import, European union, structure of commodities, territorial division, Visegrad four, Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia
Citation
ISSN
ISBN