Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve střední škole

dc.contributorBjorke Alena, Mgr. : 61041
dc.contributor.advisorMeier Miroslav, Mgr. Ph.D. : 58920
dc.contributor.authorŠolcová Maglenová, Jana
dc.date.accessioned2020-11-12T11:24:47Z
dc.date.available2020-11-12T11:24:47Z
dc.date.committed2020-4-30
dc.date.defense2020-06-16
dc.date.submitted2019-4-3
dc.date.updated2020-6-16
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve střední škole má za cíl charakterizovat edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve střední škole a zjistit, s jakými druhy speciálních vzdělávacích potřeb se žáci ve střední škole vzdělávají, dále zjistit, zda a případně jaké speciálně-pedagogické metody jsou při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve střední škole používány. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. Z části teoretické, kde jsou vysvětleny základní pojmy, charakterizován současný stav a edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středních školách. Je zde popsáno legislativní zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování poradenských služeb, dále jsou vysvětlena a specifikována podpůrná opatření i speciálně-pedagogické metody. V části empirické se na základě dat, která byla získána prostřednictvím strukturovaných rozhovorů s výchovnými poradci a učiteli, kteří žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve střední škole vyučují, a pomocí kazuistik dozvídáme, s jakými druhy speciálních vzdělávacích potřeb se žáci ve střední škole vzdělávají a jaké speciálně-pedagogické metody se při jejich edukaci ve střední škole využívají.cs
dc.description.abstractBachelor thesis Education of pupils with special educational needs in secondary school aims to characterise the education of pupils with special educational needs in secondary school and to determine the types of special educational needs of pupils in the secondary school education, whether and possibly what special pedagogical methods are used in the education of pupils with special educational needs in the secondary school. The work consists of two main parts. In the theoretical part the basic terms are explained and the present situation and education of pupils with special educational needs in secondary schools  are characterized. It describes the frame of legal protection of education of pupils with special educational needs and providing counselling services, furthermore supportive measures as well as special pedagogical methods are explained and specified. In the empirical part based on structured conversations with educational advisors and teachers who teach pupils with special educational needs in secondary school and through case reports we learn about types of special educational needs of pupils in secondary school education and special pedagogical methods used in their education in secondary school.en
dc.description.mark
dc.format66 s. (122 179 znaků)
dc.format.extent0
dc.identifier.signatureV 202002298
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/158072
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P., VÍTKOVÁ, M., et al., 2013. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-243-7.
dc.relation.isbasedonBITTMANNOVÁ, L., et al., 2019. Speciálně-pedagogické minimum pro učitele. 1. vyd. Praha: Pasparta. ISBN 978-80-88290-14-8.
dc.relation.isbasedonČERNÁ, M., 2008. Česká psychopedie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. ISBN 978-80-246-1565-3.
dc.relation.isbasedonFISCHER, S., ŠKODA, J., 2008. Speciální pedagogika. 1. vyd. Praha: Triton. ISBN 978-80-7387-014-0.
dc.relation.isbasedonZELINKOVÁ, O., 2011. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. 3. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0044-4.
dc.relation.isbasedonZELINKOVÁ, O., 2015. Poruchy učení. 12. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0875-4.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectedukacecs
dc.subjectpodpůrná opatřenícs
dc.subjectspeciálně-pedagogické metodycs
dc.subjectspeciální vzdělávací potřebycs
dc.subjectstřední školacs
dc.subjectškolní poradenstvícs
dc.subjectžákcs
dc.subjecteducationen
dc.subjectsupportive measuresen
dc.subjectspecial pedagogical methodsen
dc.subjectspecial educational needsen
dc.subjectsecondary schoolen
dc.subjectschool counsellingen
dc.subjectpupilen
dc.titleEdukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve střední školecs
dc.titleEducation of Pupils with Special Educational Needs in Secondary Schoolen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSPV
local.degree.programmeSpeciální pedagogika
local.degree.programmeabbreviationB7506
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP17000405
local.identifier.stag39617
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06668713
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2298
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarska_prace_Solcova_Maglenova.pdf
Size:
593.27 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
solcova_maglenova_ved.pdf
Size:
328.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Solcova_Maglenova_opo.pdf
Size:
324.26 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
15.35 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP