Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve střední škole

Abstract
Bakalářská práce Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve střední škole má za cíl charakterizovat edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve střední škole a zjistit, s jakými druhy speciálních vzdělávacích potřeb se žáci ve střední škole vzdělávají, dále zjistit, zda a případně jaké speciálně-pedagogické metody jsou při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve střední škole používány. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. Z části teoretické, kde jsou vysvětleny základní pojmy, charakterizován současný stav a edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středních školách. Je zde popsáno legislativní zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování poradenských služeb, dále jsou vysvětlena a specifikována podpůrná opatření i speciálně-pedagogické metody. V části empirické se na základě dat, která byla získána prostřednictvím strukturovaných rozhovorů s výchovnými poradci a učiteli, kteří žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve střední škole vyučují, a pomocí kazuistik dozvídáme, s jakými druhy speciálních vzdělávacích potřeb se žáci ve střední škole vzdělávají a jaké speciálně-pedagogické metody se při jejich edukaci ve střední škole využívají.
Bachelor thesis Education of pupils with special educational needs in secondary school aims to characterise the education of pupils with special educational needs in secondary school and to determine the types of special educational needs of pupils in the secondary school education, whether and possibly what special pedagogical methods are used in the education of pupils with special educational needs in the secondary school. The work consists of two main parts. In the theoretical part the basic terms are explained and the present situation and education of pupils with special educational needs in secondary schools  are characterized. It describes the frame of legal protection of education of pupils with special educational needs and providing counselling services, furthermore supportive measures as well as special pedagogical methods are explained and specified. In the empirical part based on structured conversations with educational advisors and teachers who teach pupils with special educational needs in secondary school and through case reports we learn about types of special educational needs of pupils in secondary school education and special pedagogical methods used in their education in secondary school.
Description
Subject(s)
edukace, podpůrná opatření, speciálně-pedagogické metody, speciální vzdělávací potřeby, střední škola, školní poradenství, žák, education, supportive measures, special pedagogical methods, special educational needs, secondary school, school counselling, pupil
Citation
ISSN
ISBN