Motivační faktor v učebnicích českého jazyka pro 9. ročník základní školy

Abstract
Diplomová práce předkládá analýzu motivačního potenciálu učebnic českého jazyka pro 9. ročník základní školy od nakladatelství SPN, Taktik a Fraus. Využívá kombinaci kvantitativní a kvalitativní metodologie pro zhodnocení, jak efektivně tyto učebnice podporují aktivní učení žáků. Práce se zaměřuje na sledování propojení obsahu učebnic s reálným světem žáků a na identifikaci faktorů, které mohou ovlivnit jejich motivaci k učení českého jazyka. Práci dělíme na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje pojmy jako učebnice a motivace a charakterizuje období dospívání. Praktická část popisuje metodiku práce a předkládá analýzu jednotlivých učebnic a jejich vyhodnocení. Výsledky z dílčích analýz byly porovnány a shrnuty.
The diploma thesis analyses the motivational potential of Czech language textbooks for the 9th year of elementary school by SPN, Taktik and Fraus publishers. It utilizes a combination of quantitative and qualitative methodology to evaluate how effectively these textbooks support active student learning. The thesis focuses on monitoring the connections of the contents of textbooks with the students' real world and identifying factors influencing students' motivation to learn the Czech language. The thesis is divided into theoretical and practical. The theoretical part defines terms such as textbook and motivation and describes the period of adolescence. The practical part describes the methodology of the thesis and presents the analysis of individual textbooks and its evaluation. The results of particular analysis were compared and summarised.
Description
Subject(s)
Klíčová slova: učebnice, motivace, aktivní učení, český jazyk, základní škola, analýza obsahu, vzdělávací materiály.
Citation
ISSN
ISBN