Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně prostřednictvím mezigeneračních aktivit při práci s knihou

Abstract
Diplomová práce je rozdělena na dvě části. Úvodní, teoretická část se zabývá významem četby, literaturou pro děti, možnostmi rozvoje čtenářství. Zahrnuje současné pojetí jazyka a jazykové komunikace dle RVP. Vymezuje pojem čtenářská gramotnost a nabízí možnosti jejího rozvoje za využití čtenářských strategií. Druhá část je praktická a obsahuje dotazník, pracovní listy určené pro žáky 1. až 5. ročníku ZŠ a jejich rodiče, závěry z vyhodnocených pracovních listů a další náměty pro společné aktivity rodičů a žáků k rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti.
The thesis is divided into two parts. The preamble part is theoretical and deals with the meaning of reading, the literature for children, the possibilities for the development of reading. This part includes the current interpretation of language and linguistic communication according to The Framework Education Programme. It defines the concept of reading literacy and it offers opportunities for its development together with the use of reading strategies. The second part is practical and contains the questionnaire, worksheets for pupils of the first to the fifth grade of the elementary school and their parents, the conclusions of the evaluated worksheets and other suggestions of common activities of parents and pupils to develop the reading and the reading literacy.
Description
Subject(s)
čtení, čtenářství, čtenářská gramotnost, čtenářské strategie, klíčové kompetence, reading, reading, literacy, reading strategies, core competencies
Citation
ISSN
ISBN