Zabezpečování jakosti u dodavatele s využitím metody QIP

Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na aplikování plánu zlepšování kvality (QIP) u vybraného rizikového dodavatele společnosti TRW Carr s.r.o. Stará Boleslav. První část práce představuje závod TRW Stará Boleslav a jeho činnosti. Druhá část práce popisuje oddělení kvality, obecné a specifické nástroje využívané pro zabezpečování kvality. Tato část se mimo jiné zabývá činnostmi referenta dodavatelské kvality, systémem práce s dodavateli a jejich hodnocením. Třetí část práce pojednává o praktickém využitím nástrojů kvality QIP u nezpůsobilého dodavatele. Využitím těchto nástrojů se analyzuje stav a identifikují se kořenové příčiny kvalitativních a logistických problémů. Na základě výsledků jsou představeny plány nápravných opatření, jejichž realizace je monitorována a následně je vyhodnocena jejich účinnost.
This diploma thesis is focused on applying the Quality Improvement Plan (QIP) at selected risk supplier of TRW Carr s.r.o. Stará Boleslav. The first part of work introduces company TRW Stará Boleslav and its activities. The second part describes quality departament, general and specific tools used for quality assurance. This section also monitors the activities of supplier quality assurance department, system of work with suppliers and evaluation of suppliers. Third part of work describes the application of QIP tools at ineligible supplier. Application of the quality tools is helping to analyze conditions of supplier and indentifying quality and logistics root causes. Based on results there are presented corrective action plans. The implementation of corrective actions is monitored and after defined period evaluated its effectiveness.
Description
Subject(s)
Automotive, dodavatelská kvalita, plán zlepšování kvality, 8D report, 5x proč, Ishikawův diagram, procesní audit, Automotive, supplier quality assurance, Quality Improvement Plan, 8D report, 5 times why, Ishikawa diagram, process audit
Citation
ISSN
ISBN