Didaktické hry v matematice na 1.stupni ZŠ

Abstract
Diplomová práce se zabývá tématem didaktické hry v matematice na 1. stupni ZŠ. Cílem diplomové práce je vytvořit soubor didaktických her v matematice pro 1. stupeň ZŠ a následně zjistit, jak dalece ovlivní zařazování didaktických her do výuky matematiky úspěšnost a vztah žáků 2. tříd základních škol k matematice. Diplomová práce tvoří tři hlavní části. Jedná se o část teoretickou, která se zabývá předmětem matematika, vyučovacími metodami, organizační formou výuky, hrou a didaktickou hrou. Didaktická hra je jeden ze způsobů, pomocí kterého můžeme děti vzdělávat zajímavým a zábavným způsobem. Část praktická obsahuje vybrané didaktické hry ze souboru her a informace o didaktických hrách aplikovaných v praxi. Třetí, výzkumnou část, tvoří vlastní šetření, které prostřednictvím metod testů a dotazníků zkoumá úroveň matematických znalostí žáků dvou druhých paralelních ročníků. Dále zkoumá jejich vztah k matematice pomocí didaktických her před a po cíleném působení. Součástí diplomové práce je samostatný soubor didaktických her v matematice pro 1. stupeň ZŠ.
This thesis deals with educational games in mathematics at the first grade of primary school. The aim of this thesis is to create a set of didactic games in mathematics for elementary school first and then find out how significantly the application of didactic games in teaching mathematics influences the success and the attitude of pupils at 2nd class of elementary school to the mathematics. This thesis consists of three main parts. This is a theoretical part, which deals with the subject of mathematics, teaching methods, organizational forms of teaching, game and didactic game. The didactic game is one of the ways by which we can educate children in an interesting and entertaining way. The practical part contains selected educational games from a set of games and information about didactic games applied in practice. The third, research, part, contains the investigation, which by methods of tests and questionnaires examines the level of mathematical knowledge of pupils of two parallel classes. It also examines their attitude to mathematics through didactic games before and after targeted action. The part of the thesis is a separate set of didactic games in mathematics for first grade of primary school.
Description
Subject(s)
matematika, vyučovací metoda, organizační forma, motivace, hra, didaktická hra, soubor didaktických her, mathematics, teaching method, organizational form, motivation, game, didactic game, set of didactic games
Citation
ISSN
ISBN