Návrh a tvorba databáze dopravních nehod v ČR

Abstract
Tato bakalářská práce popisuje návrh a tvorbu databáze dopravníchnehod v ČR. Práce se nejprve zabývá dostupnými zdroji relevantníchdat. Na základě těchto dat je navržen databázový systém,který je následně implementován v prostředí Oracle 11g. Poté jenaplněn získanými daty a vytvořena klientská aplikace. V závěrupráce popisuje možné využití dat v dataminingové studii.
This bachelor thesis describes creation of database of road accidentsin the Czech Republic. Firstly, this thesis writes about availablesources of data. On the ground of these data is designed databasesystem, which is implemented in Oracle 11g. Secondly is filled thedatabase by downloaded data and designed an client application.Finally is suggested future utilization of data in datamining study.
Description
Subject(s)
Oracle, SQL, data mining, dopravní nehody, BASH, Java, shluková analýza, K-Means, Oracle, SQL, data mining, road accidents, BASH, Java, cluster analysis, K-Means
Citation
ISSN
ISBN