Kresba ve vztahu ke školní připravenosti v předškolním věku

Abstract
Bakalářská práce na téma "Kresba ve vztahu ke školní připravenosti v předškolním věku" se zabývá vývojem kresby a zároveň myšlením a řečí u dětí v posledním předškolním roce. V kresbě se zaměřujeme na kresbu lidské postavy. Práce byla rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se věnuje osobnosti dítěte předškolním věku. Popisuje dětskou kresbu, její význam a vývoj. Pozornost je zaměřena i na školní zralost, připravenost a předškolní vzdělávání. Další kapitolu tvoří diagnostika a jednotlivá vývojová stádia kresby lidské postavy. Praktická část obsahuje analýzu kreseb lidských postav od konkrétních dětí, nadále je zde u těchto jedinců popsána úroveň řeči a myšlení. Taktéž chce práce poukázat na význam diagnostických metod v predikci školní připravenosti. Součástí jsou kazuistiky sledovaných dětí, jejich kresby lidských postav a rozhovory.
The bachelor thesis on the topic "Drawing in relation to school readiness in preschool age" deals with the development of drawing and at the same time thinking and speech in children in the last preschool year. In drawing, we focus on drawing a human figure. The thesis was divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part deals with the personality of the child of preschool age. It describes children's drawing, its meaning and development. Attention is also focused on school maturity, readiness and pre-school education. The next chapter consists of diagnostics and individual developmental stages of drawing the human figure. The practical part contains an analysis of drawings of human figures from specific children, the level of speech and thinking of these individuals is further described. The thesis also wants to point out the importance of diagnostic methods in the prediction of school readiness. It includes case reports of the monitored children, their drawings of human figures and interviews.
Description
Subject(s)
dítě, předškolní věk, kresba, řeč, myšlení, lidská postava, diagnostika, pozorování, rozhovor
Citation
ISSN
ISBN