Adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti

Abstract
Tématem této diplomové práce je adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti. Práce obsahuje teoretická východiska nejprve v podobě základních činností řízení lidských zdrojů a jejich provázanosti s adaptací zaměstnanců a dále je věnována pozornost samotné adaptaci. V následujících částech se práce zaměřuje na adaptaci a vstupní vzdělávání nových zaměstnanců ve vybrané společnosti A, která je bezpečnostní agenturou. Cílem této práce je průběh adaptačního procesu a vstupního vzdělávání ve společnosti zanalyzovat, zhodnotit a následovně doporučit opatření pro zkvalitnění procesu uvádění zaměstnanců do nové práce.
The topic of this diploma thesis is induction of employees in a chosen company. The thesis contains first theoretical bases of major activities of human resource management and their interconnection with induction. After that the attention is devoted to induction itself. In the next parts the thesis focuses on induction and education of new employees in a chosen company security agency. The aim of this thesis is to analyze and evaluate the induction process in a chosen company and afterwards recommend actions for improvement of the process.
Description
Subject(s)
Proces adaptace, noví zaměstnanci, vzdělávání zaměstnanců, vstupní školení, řízení lidských zdrojů, společnost, muzeum, Induction process, new employees, employees education, induction training, human resource management, company, museum
Citation
ISSN
ISBN