Specifika edukačních potřeb žáků a studentů se sluchovým postižením na běžných základních a středních školách

Abstract
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání žáků a studenů se sluchovým postižením v běžných základních a středních školách. Cílem diplomové práce je podat teoretické vymezení sluchového postižení ve vztahu k edukaci v běžných základních a středních školách a formulovat specifika edukačních potřeb žáků a studentů se sluchovým postižením a jejich schopnost tyto potřeby svému okolí popsat. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část uvádí klasifikaci sluchových vad, jejich dopady na osobnost žáka či studenta se sluchovým postižením, možnosti komunikace osob se sluchovým postižením, uvádí vzdělávání osob se sluchovým postižením v historickém kontextu i současné podoby edukace žáků a studentů se sluchovým postižením, které dokládá platnou legislativou. Poslední kapitola teoretické části se zabývá specifiky edukačních potřeb žáků a studentů se sluchovým postižením.Praktickou část tvoří vyhodnocení dotazníkového šetření doplněné třemi případovými studiemi žáků a studentů se sluchovým postižením vzdělávajících se v běžné základní a střední škole.
This diploma thesis deals with the educational problems of pupils and students with hearing impairment in mainstream primary and secondary schools. The aim of the thesis is to give a theoretical definition of hearing impairment in relation to education in mainstream primary and secondary schools and to formulate the specifics of educational needs for pupils and students with hearing disabilities and their ability to describe these needs to their surroundings.The thesis is devided into two parts, the theoretical and practical one. The theoretical part presents the classification of hearing defects , their impact on the pupil or student's personality with hearing impairment, communication for people with hearing dissabilities, it also presents the education of people with hearing dissabilities in historical context and contemporary forms of education for pupils and students with hearing impairment, which demonstrates the current legislation. The last chapter deals with the specifics of the educational needs for pupils and students with hearing impairment.The practical part includes an evaluation questionaire completed with three case studies of pupils and students with hearing impairment, receiving education in mainstreem primary and secondary schools.
Description
Subject(s)
sluchové postižení, specifika edukačních potřeb, zásady komunikace s osobami se sluchovým postižením, orální komunikace, znakový jazyk, inkluze, podpůrná opatření, hearing impairment, specifics of educational needs, principles of communication with persons with hearing impairment, oral communication, sign language, inclusion, support measures
Citation
ISSN
ISBN