Narušená komunikační schopnost a školní zralost

Abstract
Diplomová práce se zabývá narušenou komunikační schopností a školní zralostí. Jejím cílem je analýza úrovně školní zralosti vybraného vzorku dětí s narušenou komunikační schopností a dětí intaktních. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části jsou popsány pojmy související s komunikací, s narušenou komunikační schopností a školní zralostí. Empirická část diplomové práce obsahuje případové studie vypracované na základě výsledků, ke kterým jsme dospěli při analýze jednotlivých oblastí Pozorovacího schématu na posuzování školní způsobilosti O. Kondáše doplněným orientačním logopedickým vyšetřením a testem Kresba lidské postavy. Práce je zakončena navrhovaným opatřením pro praxi, směrované především pedagogům mateřských škol a rodičům, kteří se nejvíce podílejí na přípravě dítěte na povinnou školní docházku.
This thesis deals with impaired communication skills and maturity for school. Its aim is to analyze the level of school readiness sample of children with communication disorder and mainstream children.The work is divided into theoretical and empirical. In the theoretical section describes the concepts related to communications with impaired communication skills and maturity for school. The empirical part of the thesis contains case studies drawn up on the basis of the results, we have reached in the analysis of individual areas Observatory scheme for assessing school eligibility O. Kondáš supplemented orientation logopedic examination and test of drawing the human figure. The thesis ends with proposed measures for practice, directed primarily to teachers and parents who contribute the most to the preparation of the child for compulsory school attendance.
Description
Subject(s)
dyslalie, diagnostika, jazykové roviny v ontogenezi řeči, narušená komunikační schopnost, opožděný vývoj řeči, předškolní vzdělávání, vývojová dysfázie, školní zralost, školní připravenost, dyslalia, diagnostics, linguistic levels in the development of speech, communication disorder, delayed speech development, early childhood education, developmental dysphasia, school readiness, school readiness
Citation
ISSN
ISBN