Proces internacionalizace ve vybraných rodinných podnicích

Abstract
Bakalářská práce Proces internacionalizace ve vybraných rodinných podnicích se zabývá porovnáním míry zapojení podniků do mezinárodního obchodu. Cílem práce je na základě zjištěných podkladů a informací vypracovat komparaci dvou rodinných podniků a jejich zapojení do mezinárodního obchodu, nalezení jejich současné fáze internacionalizace a vypracování následných doporučení a návrhů.V teoretické části je definován rodinný podnik pomocí tvrzení různých autorů, shrnuta jejich historie, silné a slabé stránky. Dále je v teoretické rovině charakterizován pojem internacionalizace, její nejčastější modely, motivy k ní vedoucí a možná rizika z ní vyplývající. Praktická část se zabývá charakteristikou vybraných dvou rodinných firem, obsahující základní údaje o podniku a rodinných příslušnících zapojených do podnikání. Důležitou součástí této kapitoly je popis míry zapojení těchto firem do mezinárodního obchodu. Další část práce je věnována komparaci vybraných rodinných firem a porovnání jejich současných fází internacionalizace. Na závěr práce je vypracován možný návrh a postup jednotlivých kroků při vybudování firemní pobočky jednoho z vybraných podniků na zahraničním trhu, jeho konečné zhodnocení a následné doporučení.
The bachelor thesis The process of internationalization in selected family companies focuses on the comparison of the involvement of companies in international trade. The aim of the thesis is to make a comparison of two family companies and their involvement in international trade based on the collected data and information, to find their current phase of internationalization and to elaborate subsequent recommendations and proposals.In the theoretical part, the family company is defined by claims of various authors, and the history, strengths and weaknesses of the companies are summarized. Furthermore on the theoretical level, the term of internationalization is defined, its most common models, the motives leading to it and the risks resulting from it. The practical part deals with the characteristics of two selected family companies, it contains basic information about each company and family members involved in business. An important part of this chapter is the description of the involvement of these companies in international trade. The last part is devoted to comparison of selected family companies and comparison of their current phases of internationalization. At the end of the thesis, a proposal and procedure of possible individual steps in building a company branch of one of the selected companies in the foreign market is elaborated, also with its final evaluation and subsequent recommendations.
Description
Subject(s)
Internacionalizace, rodinné podnikání, sklářství, Uppsala model, Internationalization, Family Business, Glassmaking, Uppsala model
Citation
ISSN
ISBN