Profesní motivace vychovatelů dětského domova

Abstract
Ústředním tématem diplomové práce, která nese název ?Profesní motivace vychovatelů dětského domova?, jsou profesní motivy vedoucí vychovatele k volbě tohoto specifického povolání.Výzkumná část se koncentruje na představení teoretických východisek, jeţ jsou seřazena do kapitol dle obecného zaměření směřující k hlavnímu tématu diplomové práce. Jedná se o definici výchovy, neboť výchova je bezprostřední pracovní náplní vychovatele v ústavním zařízení. Dále se v práci zaměřuji na náhradní rodinnou péči a školská výchovná zařízení. Funkce náhradního rodiče patří dle mého názoru mezi nejobtíţnější profese obecně, a to z toho důvodu, ţe rodina je primární skupinou ovlivňující dítě. V práci je také zahrnuta historie ústavní výchovy, osobnost vychovatele a kapitola představující vychovatele dětského domova. Také se věnuji kapitolám, které nesou název význam motivace a profesní motivace. Ty jsou klíčové pro diplomovou práci. Kaţdý jedinec je k různým činnostem různě motivován. Motivace představuje originální individuální proces, při kterém si jedinec utváří cíle.Ve výzkumné části uvádím motivy zjištěné formou polostrukturovaných rozhovorů. Hlavním cílem práce je zjistit motivy vychovatelů dětského domova v jejich profesi.
The main topic of the thesis, entitled ?Professional motivation of educators in children's homes?, is the professional motives leading the educator to choose this specific profession.The theoretical part introduces a professional insight into the topic of the thesis. It is education, which is a direct content of the job of educator in institutional facility. We also focus on alternative family care and school educational facilities. The function of surrogate parent is, in my opinion, one of the most difficult jobs in general. The main reason is that family is the primary group affecting the child. The thesis also includes the history of institutional care, the personality of the educator and the chapter introducing the educator in the children's home. At the end of the practical part we are dealing with a motivation and the professional motivation. The final chapters are crucial for the thesis. Each individual is motivated differently for different activities. Motivation means for each of us an original individual process.In the practical part, we will get to know the motives in the form of semi-structured interviews. The main aim of the thesis is to find out the motives of educators in children's homes in their profession.
Description
Subject(s)
Vychovatel, dětský domov, školské výchovné zařízení, motiv, profesní motivace, motivace, Educator, children's home, school educational facility, motive, professional motivation, motivation
Citation
ISSN
ISBN