Mobilní aplikace netradičních her

Abstract
Hlavním cílem této diplomové práce byla mobilní aplikace netradičních her, dílčími úkoly bylo anketní šetření mezi studenty TUL v předmětech s tématikou netradiční hry před vytvořením aplikace, výběr vhodných netradičních her a anketní šetření mezi studenty TUL po vytvoření aplikace.Aplikace byla vytvořena pro operační systém Android a pro operační systém iOS. Nachází se v ní pravidla netradičních her a základní informace o těchto hrách. Tato aplikace má za cíl rozšířit povědomí o netradičních hrách především mezi učitele školní tělesné výchovy, vedoucí zájmových kroužků a vedoucí na táborech.První anketní šetření mapovalo zájem o vytvoření aplikace, zúčastnilo se ho 68 respondentů. Druhé anketní šetření mělo za úkol zhodnotit aplikaci, její přehlednost a strukturovanost, a zúčastnilo se ho 59 respondentů. Následně byla aplikace publikována na Google play a App store.Vytvořená aplikace obsahuje pravidla a základní informace 12 netradičních her včetně nákresů hřišť, některé hry mají vložené odkazy na metodická videa. Aplikace funguje off-line a stáhlo si ji 79 uživatelů.
The main aim of this thesis was a mobile application of non-traditional games, partial objectives were a survey inquiry among students of TUL in subjects with theme of non-traditional games before creating the application, selection of suitable non-traditional games and a survey inquiry among students of TUL after creating the application.The application was made for operating system Android and iOS. There are rules of non-traditional games and basic information about those games located in it. This application is to extend the awareness of non-traditional games mainly among teachers of physical education, heads of hobby groups and heads of camps.The first survey inquiry mapped the interest of creating the application, 68 respondents participated. The second survey inquiry was to evaluate the application, its clarity and structure, and 59 respondents participated. Then the application was published on Google Play and App Store.The created application contains rules and basic information about 12 non-traditional games including layouts of playing fields, some of the have enclosed links to methodical videos. The application works off-line and was downloaded by 79 users.
Description
Subject(s)
netradiční hry, mobilní aplikace, Android, iOS, Apple, tělesná výchova, non-traditional games, mobile application, Android, iOS, Apple, physical education
Citation
ISSN
ISBN