Specifika komunikace se zákazníky u prodeje luxusních značek

Abstract
Tato bakalářská práce se snaží proniknout do oblasti komunikačních strategií se zaměřením na konkrétní sektor - luxusní módu. V rámci celosvětového rozmachu vlivu internetu, sociálních sítí a nových technologií do marketingových strategií, musí přizpůsobit své způsoby prodeje a komunikace také luxusní značky. Hlavním cílem této práce bylo vybrat vhodnou konkrétní luxusní značku, analyzovat na ní komunikační prostředky a získané informace zobecnit do přehledu komunikačních trendů ovlivňujících luxusní sektor. Nejdůležitější pro práci bylo pracovat s nejnovějšími daty, což v závěru umožnilo porovnání komunikačních prostředků, z pohledu minulosti a současnosti. V první části jsou popsány marketingové strategie se soustředěním na komunikační strategie. V druhé části je věnováno, již problematice luxusní módy a luxusních značek se specifikacemi marketingových a komunikačních prostředků platících v luxusním sektoru, doplněnou o vývojové trendy dnešní doby. Praktická část se zabývá konkrétní luxusní značkou představující příklad dobré praxe. Zde je nejprve uvedena historie až po současnost s identitou značky. Následuje uvedení do marketingových strategií, od kterých se odvíjí komunikační a prodejní strategie značky. Závěrem této části je vytvořen přehled komunikačních a prodejních nástrojů používaných v minulosti a v současnosti.
This bachelor thesis tries to penetrate into the area of communication strategies focusing on a particular sector - luxury fashion. In the global growth of the influence of the Internet, social networks and new technologies on marketing strategies, luxury brands must adapt their sales and communication methods. The main aim of this work was to select a suitable luxury brand, analyse communication strategies of the brand and generalize obtained information to the overview of communication trends affecting the luxury sector. The most important thing was to work with the latest data, which at the end allowed to compare communication tools from past and present perspective.The first part describes marketing strategies with a focus on communication strategies. The second part is devoted to the issue of luxury fashion and luxury brands with specifications of marketing and communication strategies used in luxury sector, complemented by the trends of today.The practical part deals with a specific luxury brand representing an example of a good practice. Firstly, there is introduced history and identity of the brand. Followed by an introduction to the marketing strategies that underpin the brand's communication and sales strategy. The conclusion of this part is an overview of communication and sales tools used in the past and present.
Description
Subject(s)
luxusní značka, Gucci, komunikační prostředky, marketingové strategie, luxury brand, Gucci, communication strategies, marketing strategy
Citation
ISSN
ISBN