Vzduchové tlumení sedadla řidiče

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
KOHL, O. Vzduchové tlumení sedadla řidiče. Liberec: Katedra částí a mechanismů strojů, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci, 2017. 93 stran. Dizertační práce, vedoucí: Prof. Ing. Lubomír PEŠÍK, CSc.Dizertační práce se týká dynamického a konstrukčního řešení pružícího podstavce sedadla řidiče se vzduchovým tlumením, jehož princip vznikl v rámci spolupráce Technické univerzity v Liberci a firmy Grammer AG, Amberg (SRN). Součástí výsledků dizertační práce je rovněž funkční prototyp pružícího podstavce a soubory měření kinematických veličin kmitání sedadla řidiče získaných za účelem optimalizace jeho dynamických parametrů.Tento systém nahrazuje v konstrukci pasivních pružících podstavců sedadel řidiče běžně používaný hydraulický teleskopický tlumič kmitů a vyznačuje se tím, že do vodícího mechanismu podstavce jsou zavěšeny alespoň dvě pneumatické pružiny, jejich silové účinky ve stavu statické rovnováhy působí navzájem proti sobě. Vzduchového tlumení se dociluje pneumatickým spojením obou pružin přes vhodně nastavený škrtící prvek. V tom případě se silové účinky pneumatických pružin v oblasti rezonance navzájem fázově posunou obdobně, jako je tomu u obvyklého konstrukčního řešení pomocí hydraulického teleskopického tlumiče kmitů.Účinek řešeného vzduchového tlumení je konfrontován se stávajícím řešením na základě amplitudových frekvenčních charakteristik výchylky a zrychlení, disipované energie, kvantifikačních ukazatelů hygienických norem atd.Dynamické vlastnosti řešeného systému jsou identifikovány jak na základě výpočtů mechanických, tak i měření kinematických veličin kmitání v laboratorních podmínkách na vyrobeném funkčním vzorku.Přednosti vzduchového tlumení se ukazují zejména v minimalizaci amplitud výchylek kmitů sedadla v rezonanční oblasti a odstranění nežádoucího tlumení mimo tuto oblast. Tato skutečnost se bezprostředně odráží ve zlepšení ukazatelů hygienických norem.
KOHL, O. Air Damping of Driver's Seat. Liberec: Department of Machine Parts and Mechanisms, Faculty of Mechanical Engineering, Technical university of Liberec, 2017. 93 pages. PhD. thesis, supervisor: Prof. Ing. Lubomír PEŠÍK, CSc.PhD. thesis is related to dynamic a construction solution of the springing support driver's seat with air damping its principle was established within the framework of the cooperation between the Technical University of Liberec and Grammer AG, Amberg (Germany). Part of the dissertation is also a functional prototype of the spring base and kinematic measurements of the oscillation of the driver's seat obtained in order to optimize its dynamic parameters.This system is replaced for the usually used hydraulic damper in passive springing support construction. It is characterized by that in the guide mechanism of the support are included minimally two air springs. Their force effects in static balance condition acts against each other. Air damping occurs when the pneumatic connection of both springs through the right adjusted throttling element. In this case the force acts of air springs in the resonance area are one to another phase shifted - similar to construction which is using usual hydraulic telescopic damper of oscillations.Air damping effect is confronted with the current solution based on amplitude-frequency characteristics of displacement and acceleration, energy dissipation, quantitation index of health and safety standards, etc.The dynamic properties of the solved system are identified based on both mechanical calculations and also the measuring of kinematic variables of oscillation in laboratory conditions on the made function sample. The advantages of air damping shows especially in amplitude minimization of displacement oscillation in the resonance area and the elimination of undesirable damping outside of this area. This fact reflects immediately in improvement of health and safety standards index.
Description
Subject(s)
Sedadlo řidiče, vzduchové tlumení, vibrace, minimalizace vibrací, Driver's seat, air damping, vibrations, minimization of vibration
Citation
ISSN
ISBN
Collections