Rok 2017

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 19
 • Item
  ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ODPOROVÝCH BODOVÝCH SVARŮ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY ČASOVÝCH PRŮBĚHŮ VYBRANÝCH VELIČIN SVAŘOVACÍHO PROCESU
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Pacák, Jiří; ; Neumann Heinz, doc. Ing. CSc. Skolitel : 55404; Vavruška Jan, Ing. Ph.D. Konzultant : 61059; Sporka Michal, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 64767
  Hlavním tématem disertační práce je vyhodnocení provedeného odporového bodového svaru z průběhu naměřených hodnot elektrických veličin při svařovacím procesu. Pozornost bude věnována celkové životnosti svařovacích elektrod v automobilovém průmyslu při robotickém odporovém bodovém svařování včetně technologické operace frézování svařovacích elektrod. Hledání nových způsobů hodnocení provedených bodových svarů v automobilovém průmyslu je velmi žádané. Je to z důvodů většího nasazení vysokopevnostních plechů při výrobě karosérie, u kterých je velmi obtížné aplikovat současné zkušební metody. V disertační práci jsou popsány jednotlivé faktory, které ovlivňují výslednou kvalitu provedeného odporového bodového svaru. Dále je popsán současný způsob řízení odporového bodového svařovacího procesu. V experimentální části disertační práce je řešena problematika bodového svařování vysokopevnostních plechů na konkrétním svařenci modelu Škoda Octavia. Stanovení vlivu tloušťky povlaku u termomechanicky zpracovaných ocelí na stabilitu svařovacího procesu. Druhým experimentem je frézování svařovacích elektrod a následná automatická kontrola kvality ofrézování svařovacích elektrod na základě průběhu elektrických veličin v čase. Kvalita frézování svařovacích elektrod je velmi důležitá pro stabilitu svařovacího procesu a celkovou životnost svařovacích elektrod. Vadně provedená technologická operace frézování je velmi častou příčinou nevyhovujících bodových svarů v automobilovém průmyslu. Na základě výsledků jednotlivých experimentů bude možné stanovit hlavní příčiny nestability svařovacího procesu při odporovém bodovém svařování vysokopevnostních plechů. Při nalezení vzájemné závislosti průběhu elektrických veličin v čase při odporovém bodovém svařování bude možné definovat automatický kontrolní systém pro vyhodnocení kvality při technologické operaci frézování svařovacích elektrod a výsledné kvality bodového svaru.
 • Item
  Vliv materiálů na velikost kritických deformací
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Jíra, Tomáš; ; Solfronk Pavel, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 55399; Vavruška Jan, Ing. Ph.D. Konzultant : 61059; Sporka Michal, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 64767
  Disertační práce se zabývá problematikou tváření karosářských výlisků z hlubokotažných ocelí. Vzhledem k náročnosti technologie tváření u těchto dílců nepravidelných tvarů byla pozornost zaměřena na oblasti, které vykazovaly vysoký stupeň přetvoření. Disertační práce je úzce svázána s aktuálními tématy technologie tváření a její problematiky z prostředí sériové výroby karosářských dílců. Cílem bylo provést výzkum, který by odhalil příčiny vzniku defektů a nestability při tváření a rozšířil tak dosavadní poznatky a znalosti z této oblasti. Použité výzkumné vzorky byly podrobeny sérii technologických a materiálových rozborů s cílem prohloubení vazeb mezi těmito vědními obory. Výsledky práce poodhalují příčiny a hlediska vzniku nestability rozvoje plastické deformace v oblastech mezních přetvoření. Výchozí poznatky je možno dále rozvíjet a aplikovat při prohlubování znalostí v oboru technologie tváření.
 • Item
  Charakteristika materiálu a rozvoj deformace hořčíkových plechů v oblasti mezních stavů
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Bělková, Monika; ; Solfronk Pavel, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 55399; Vavruška Jan, Ing. Ph.D. Konzultant : 61059; Sporka Michal, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 64767
  Předkládaná disertační práce hodnotí mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny vhodné k tváření za zvýšené teploty. Cílem práce je provést měření materiálových charakteristik tenkých hořčíkových plechů s ohledem na různé teploty tváření, nalézt odpovídající koeficienty aproximačních křivek pro budoucí numerické simulace tváření. Stěžejní částí práce bylo zkonstruovat vyhřívané zkušební nářadí, s kterým lze stanovit diagramy mezních přetvoření (DMP) za různých teplot tváření. Disertační práce poskytuje nezbytné informace a vytváří ucelený přehled materiálové charakteristiky tenkých plechů hořčíku vhodných k tváření. Velký objem experimentů byl věnován optickému měření deformace, které poskytuje detailnější informace o chování zkoumaného materiálu. Výsledky práce mohou sloužit jako podklad pro další výzkum tvářitelných hořčíkových plechů popř. pro výrobu dílů karosérie automobilu a zároveň je lze použít jako vstupy pro numerickou simulaci tvářecích procesů. V neposlední řadě obeznámí vědeckou veřejnost s úskalím této progresivní neželezné slitiny a s jejím využitím v oblasti tváření kovů.
 • Item
  Termodynamické procesy při akumulaci tepla ve vodních zásobnících
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Švarc, Petr; ; Dvořák Václav, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 55439; Lepšík Petr, doc. Ing. Ph.D. Konzultant : 57619; Sporka Michal, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 64767
  Tato práce shrnuje výsledky studia termodynamických procesů objevujících se při nabíjení a vybíjení vodních akumulačních zásobníků tepla. Obsahuje popis a posouzení různých způsobů ukládání tepelné energie a procesů vyskytujících se při přívodu a odvodu tepla z akumulačních zásobníků. Vyšetřování a posuzování dějů doprovázejících provoz zařízení bylo provedeno pomocí teoretických, numerických, ale i experimentálních metod. K teoretické studii byly použity základní zákony přenosu tepla a hmoty a znalosti termodynamiky. Byla aplikována teorie podobnosti pro studium dějů, ke kterým dochází při nabíjení a vybíjení vodních akumulačních zásobníků tepla, a pro studium přestupu tepla z horizontálně uloženého válce ve vodním prostředí. Pro numerické vyšetřování byly použity shodné fyzikální modely, byly definovány materiálové vlastnosti, okrajové a počáteční podmínky analogické se současně prováděnými experimenty. Získané výsledky byly porovnávány s výsledky ostatních autorů zabývajících se obdobnou tématikou. Pomocí provedených rozborů byly zkoumané děje identifikovány a kvantitativně a kvalitativně zhodnoceny.
 • Item
  Vývoj zařízení ke stanovení odvozeného cetanového čísla paliv
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Holubec, Radek; ; Laurin Josef, doc. Ing. CSc. Skolitel : 55347; Lepšík Petr, doc. Ing. Ph.D. Konzultant : 57619; Sporka Michal, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 64767
  Práce se zabývá vývojem, stavbou a kalibrací zkušebního zařízení ke stanovení odvozeného cetanového čísla paliv pro vznětové motory. Ke stanovení OCČ se využívá dobré korelace průtahu vznícení a vznětlivosti paliva vstříknutého do ohřátého stlačeného vzduchu. Na rozdíl od obdobných zařízení založených na měření pouze jedné veličiny (průtahu vznícení) využívá zařízení vyvinuté na KVM za účelem zpřesnění stanovení OCČ hodnotu teploty náplně a gradient teploty stěny komory. Další zdokonalení spočívá v použití moderního palivového systému (common rail), který umožňuje vytvořit podmínky vstřiku podobné podmínkám u moderních vznětových motorů.