Identifikace dopadů kurzových rizik v podniku

Abstract
Diplomová práce se zabývá identifikací dopadů kurzových rizik ve vybraném podniku. První část práce se zaměřuje na teoretická východiska měnového kurzu a kurzového rizika. Dále jsou popsány metody sloužící pro měření kurzového rizika, tedy pro výpočet velikosti možných kurzových ztrát. Následně jsou uvedeny interní a externí metody zajištění podniku, ve kterých je provedena charakteristika jednotlivých nástrojů těchto metod. Praktická část se věnuje vybrané společnosti a jejímu zajištění proti kurzovému riziku. Nejprve je popsána finanční situace společnosti a nastíněn problém, kterého se kurzové riziko nejvíce týká. Dále je práce již zaměřena na samotné zajištění společnosti, kde se věnuje konkrétním devizovým obchodům FX Forward a TARF forward, které uzavřela ve zkoumaných letech. V práci jsou také znázorněny vývoje měnových kurzů v jednotlivých letech, jejichž hodnoty měly vliv na velikost a dopad kurzového rizika na společnost. Na závěr je provedeno zhodnocení použitých metod zajištění společnosti a navrhnuto doporučení k minimalizaci kurzového rizika.
The diploma thesis focuses on the identification of the effects of exchange rate risks in the company. The first part of the thesis focuses on the theoretical basis of the exchange rate and exchange rate risk. The methods used for measuring exchange rate risk, i. e. for calculating the size of possible exchange rate losses, are also described. Subsequently, internal and external methods of hedging the company are presented, in which the characteristics of the individual tools of these methods are made. The practical part is focused on the selected company and its hedging against exchange rate risk. First, the financial situation of the company is described and the problem most affected by exchange rate risk is outlined. Furthermore, the thesis is focused on hedging the company, where it deals with specific foreign exchange deals such as FX Forward and TARF forward. The thesis also shows the development of exchange rates in the individual years, the values of which had an impact on the size and impact of exchange rate risk on the company. At the end, an evaluation of the company's hedging methods is made and recommendations for minimizing exchange rate risk are suggested.
Description
Subject(s)
Devizová expozice, devizová pozice, forward, interní a externí metody, kurzové riziko, měnový kurz, zajištění
Citation
ISSN
ISBN