Metoda Montessori v péči o správný vývoj řečových a jazykových dovedností

Abstract
Diplomová práce se věnovala možnostem využití Montessori metody v jazykové a řečové výchově. Cílem a ideou diplomové práce bylo popsat, jakým způsobem je možné využívat principy a didaktický materiál vytvořený Marií Montessori. Teoretická část diplomové práce se ve své první části zabývala Montessori pedagogikou, zpracovávala teoretická východiska, zabývala se osobností Marie Montessori, jejím dílem, principy a pojmy její pedagogiky. Ve druhé části se věnovala tématu jazyka a řeči, samostatnou kapitolou byl popis vývoje jazyka tak, jak ho ve svém díle zpracovala Maria Montessori.Empirická část diplomové práce byla věnována kvalitativnímu výzkumu, který byl zaměřený na využití jazykové výchovy navržené Marií Montessori v moderní praxi. Výzkum ukázal, že Montessori metoda nabízí obsáhlý soubor jazykových pomůcek, které lze využívat k rozvoji jazyka v jeho mluvené i psané formě.
The diploma thesis dealt with possibilities of using Montessori method in language and speech education. The aim and idea of the diploma thesis was to describe how to use the principles and didactic material created by Maria Montessori.The theoretical part of the diploma thesis, in its first part, dealt with Montessori pedagogy, elaborated the theoretical basis, studied the personality of Maria Montessori, her work, principles and concepts of her pedagogy. In the second part, it devoted itself to the theme of language and speech, a separate chapter was a description of the development of the language as Maria Montessori worked out in her work.The empirical part of the diploma thesis was devoted to qualitative research, which was focused on the use of language education designed by Maria Montessori in modern practice. Research has shown that the Montessori method offers a comprehensive set of language tools that can be used to develop language in its spoken and written form.
Description
Subject(s)
alternativní pedagogika, Maria Montessori, Montessori pojmy a principy, senzitivní fáze, jazyk a řeč, ontogeneze řeči, komunikace, jazyková výchova, narušená komunikační schopnost, alternative pedagogy, Maria Montessori, Montessori concepts and principles, sensitive phases, language and speech, speech ontogeny, communication, language education, communication disability
Citation
ISSN
ISBN