Struktura a vlastnosti funkčního prádla

Abstract
V teoretické části bakalářské práce jsou charakterizovány textilní materiály, používané ve funkčních oděvech, a vrstvení těchto materiálů v oděvním systému. Dále se zabývalo oděvním komfortem a jeho vztahem k termoregulaci lidského těla. Nakonec byl popsán přenos vlhkosti a tepla v lidském těle a v porézní textilii.V experimentální části této práce se provedl marketingový průzkum hlavních českých výrobců funkčního prádla. Dále se změřili tepelné a vlhkostní vlastnosti textilních vzorků na několika měřících přístrojích. Naměřené hodnoty se vyhodnotili graficky. Nakonec se porovnaly data získaná z marketingového průzkumu, naměřené hodnoty a data získaná z webových stránek.
In the theoretical part of my bachelor thesis, I characterized the textile materials used in functional clothing and the layering of these materials in the clothing system. Further, I dealt with the clothing comfort and its relation to the human body thermoregulation. Finally, I described the heat and moisture transport in a human body and in porous fabrics. In the experimental part of this thesis, I conducted the marketing survey of the Czech leading producers of functional clothing. Furthermore, I measured thermal and moisture properties of fabric specimens on several measuring instruments. I evaluated the measured values graphically. Finally, I compared data obtained from the marketing survey, measured values and data obtained from Web pages.
Description
Subject(s)
Textilní materiály, vrstvení oděvu, oděvní komfort, termoregulace lidského těla, přenos tepla a vlhkosti, prodyšnost, tepelná jímavost, tepelná vodivost, výparný odpor, marketingový průzkum, textile materials, clothing layering, clothing comfort, human body thermoregulation, heat and moisture transport, air permeability, thermal absorbing capacity, thermal conductivity, evaporative resistance, marketing survey
Citation
ISSN
ISBN