Pedagogická diagnostika schopností a dovedností žáků realizovaná učitelem 1. stupně základní školy

Abstract
Diplomová práce se zabývá pedagogickou diagnostikou schopností a dovedností žáků realizovanou učitelem 1. stupně základní školy a možnostmi využití pedagogické diagnostiky schopností a dovedností žáků pro zkvalitnění práce učitele na 1. stupni základní školy. Cílem diplomové práce je popsat využití pedagogické diagnostiky při plánování a hodnocení vybraných schopností a dovedností žáků 1. stupně základní školy. Konkrétně se práce zaměřuje na pedagogickou diagnostiku schopností a dovedností žáků ve čtení ve druhém období 1. stupně základní školy.K naplnění cíle byla zvolena forma akčního výzkumného šetření. Pomocí metod pedagogické diagnostiky (anamnéza, rozhovor, pozorování, standardizovaný diagnostický test čtenářských dovedností) byly sledované schopnosti a dovednosti vybraných žáků popsány, zhodnoceny a naplánovány konkrétní postupy pedagogické intervence.Na základě výzkumného šetření jsem dospěla k závěru, že realizování pedagogické diagnostiky učitelem je velkým přínosem z hlediska podpory žáků. Poskytuje učiteli možnost odhalení specifik ve vývoji žáků a na základě získaných závěrů pedagogické diagnostiky možnost včas a adekvátně naplánovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků v konkrétních oblastech vzdělávání.
The diploma thesis deals with the pedagogical diagnostics of pupils' abilities and skills implemented by a primary school teacher and the possibilities of using pedagogical diagnostics of pupils' abilities and skills to improve work of a primary school teacher. The aim of the diploma thesis is to describe the use of pedagogical diagnostics in planning and evaluation of selected abilities and skills of primary school pupils. Specifically, the diploma thesis focuses on pedagogical diagnostics of pupils' abilities and skills in reading in the second period of the 1st stage of primary school.A form of action research survey was chosen to fulfill the goal. Using methods of pedagogical diagnostics (anamnesis, interview, observation, standardized diagnostic test of reading skills), the monitored abilities and skills of selected pupils were described, evaluated and planned specific procedures of pedagogical intervention.Based on a research survey, I came to the conclusion that implementation of pedagogical diagnostics by a teacher is a great benefit in terms of pupil support. It provides a teacher with opportunity to reveal specifics of pupils' development and based on conclusions of pedagogical diagnostics opportunity to plan and develop pupils' abilities and skills in specific areas of education in a timely and adequate manner.
Description
Subject(s)
pedagogická diagnostika, standardizovaný test, čtenářské schopnosti a dovednosti, fonologické dovednosti, fonematické povědomí, čtení s porozuměním, pedagogická intervence, žák 1. stupně základní školy, učitel 1. stupně základní školy, pedagogical diagnostics, standardized test, reading abilities and skills, phonological skills, phonemic awareness, reading comprehension, pedagogical intervention, primary school pupil, primary school teacher
Citation
ISSN
ISBN