Rozložení teplotního pole v piezoelektrickém rezonátoru a jeho vliv na rezonanční kmitočet

Abstract
Práce se zabývá teplotními vlivy v piezoelektrickém rezonátoru umístěném v držáku tvaru H, zejména planparalelními rezonátory typu AT kmitající tloušťkově střižnými kmity. Dále popisuje modelování teplotního pole rezonátoru v prostředí ANSYS Multiphysics a jeho výsledné rozložení v těle rezonátoru.
The thesis deals with the effects of temperature in the piezoelectric resonator placed in a holder H shape, mainly plane-parallel resonators type AT vibrating thickness shear mode. The thesis enclosures modeling of the temperature field of the resonator in the software ANSYS Multiphysics and its final distribution inside resonator.
Description
Subject(s)
ANSYS, piezoelektrický rezonátor, rezonanční frekvence, teplota, teplotní koeficient, ANSYS, piezoelectric resonator, resonant frequency, temperature, temperature coefficient
Citation
ISSN
ISBN