Úroveň gymnastických dovedností na 1. stupni základní školy

Abstract
Diplomová práce se zabývá porovnáním rozdílu mezi požadavky učiva uvedených ve školním vzdělávacím programu tělesné výchovy se skutečnými pohybovými dovednostmi žáků na první stupni základních škol v Libereckém kraji. Pro potřeby práce byla provedena analýza školního vzdělávacího programu, ze kterých byly vybrány konkrétní gymnastické cvičební tvary a pohybové dovednosti na základně shodnosti alespoň tří školních vzdělávacích programů. Úvod práce vymezuje základní gymnastické pojmy, teoretická východiska práce a koncepční dokumenty. Na něj navazuje metodická část a následné dotazníkové šetření, kde se zjišťovaly podmínky pro tělesnou výchovu ve školách. V praktické části práce jsou shrnuty a zhodnoceny výsledky výzkumu.
The diploma thesis deals with the differences between the requirements of the curriculum given by the school educational programme of the physical education and the actual movement skills of the pupils at the first level of elementary schools in the Liberec region. For the needs of the work an analyses of the school educational programme was made. Subsequently concrete gymnastics and movement skills were chosen based on their appearance in at least 3 school educational programme at once. The introduction describes basic gymnastics terms, theoretical starting points of the work, and conceptual documents. The cor of the work is a methodical part followed by a questionnaire in which were examined the conditions for the physical education at schools. The practical part concludes and evaluates the results of the research.
Description
Subject(s)
Klíčová slova: gymnastika, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, dotazník, testování, Key words: gymnastics, educational programme, school education programme, questionnaire, testing
Citation
ISSN
ISBN