Mezinárodně obchodní aktivity v nadnárodní společnosti

Abstract
Předmětem této diplomové práce je přiblížení problematiky procesu nákupu v nadnárodní společnosti ZF Friedrichshafen AG. Cílem práce je na základě teoretických poznatků z oblasti nákupu a bližší analýzy nákupního procesu ve společnosti ZF Friedrichshafen AG rozhodnout o nejvhodnější variantě z několika nákupních situací. Úvodní kapitoly se věnují teoretickým souvislostem týkající se nadnárodních společností, konkrétně jejich charakteristice, vývoji, fungování a roli v mezinárodním obchodě. Dále se práce blíže zaměřuje zejména na oblast nákupu jako součásti projektové činnosti společnosti. Popsána je základní funkce nákupu, typologie nákupních situací, struktura celého procesu, organizační řízení a přidružené logistické procesy. Analytická část se věnuje vybrané společnosti, kde je analyzován současný systém řízení nákupu. V závěru práce jsou popsány různé nákupní situace, které jsou vzájemně porovnány. Z výsledků je následně vybrána optimální varianta, dle které by měl být nejen konkrétní nákup, ale i další obdobné uskutečňovány.
The subject of this diploma thesis is to approach the issue of the purchasing process in the multinational corporation ZF Friedrichshafen AG. The aim of this thesis is to decide on the most appropriate variant of several purchasing situations on the basis of theoretical knowledge in the area of purchasing and further analysis of the purchasing process at ZF Friedrichshafen AG. The introductory chapters deal with the theoretical context of multinational corporations, mainly their characteristics, development, functioning and role in international trade. In addition, the work focuses mainly on the area of purchasing as the part of the company's project activity. It describes the basic purchasing function, the typology of shopping situations, the whole process structure, organizational management, and associated logistics processes. The analytical part is dedicated to the selected company, where is analyzed the current purchasing management system. At the end of the diploma thesis are described different shopping situations, which are compared to each other. From the results is chosen the optimal variant, according to which should be realized the particular purchase and also other similar ones.
Description
Subject(s)
Nadnárodní společnosti, systém řízení nákupu, organizační struktura, projektová činnost, optimalizace, Multinational corporations, purchasing management system, organizational structure, project management, optimalization
Citation
ISSN
ISBN