Práce s textem v hodinách českého jazyka a literatury v 6. ročníku ZŠ

Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na práci s textem v hodinách českého jazyka, literární výchovy a při čtenářských dílnách v šestém ročníku základní školy. Vychází z akčního výzkumu zacíleného na rozvíjení čtenářské gramotnosti, která s tématem úzce souvisí. Problematika čtenářské gramotnosti je popsána v teoretické části. Pozornost je věnována především rozmanitým metodám a formám práce s textem. Základem práce jsou pracovní listy, které by byly využitelné v praxi a pomohly by žákům s porozuměním textu. Pracovní listy jsou doplněny o metodické pokyny pro učitele a řešení.
The thesis focuses on working with text in Czech language, literature lessons and reading workshops in the sixth year of secondary school. It is based on the action research which takes aim on developing of reading literacy, which is closely related to the topic. The issues of the reading literacy are described in the theoretical part. A special attention is mainly paid to the varied methods and forms of working with text. The thesis is based on worksheets, which could be used in the practise and could help pupils with reading comprehension. Methodological instructions and solutions for teachers are added to the worksheets.
Description
Subject(s)
Čtenářská gramotnost, čtenářská dílna, forma, metoda, text, Reading literacy, reading workshop, form, method, text
Citation
ISSN
ISBN