Hodnota ve finančním účetnictví - vypovídací schopnost účetních záznamů

Title Alternative:Measurement in Financial Accounting - Explanatory Power of Accounting Records
Abstract
Cílem diplomové práce je posouzení vypovídací schopnosti účetních výkazů. V teoretické části jsou charakterizovány základní účetní výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu a příloha k účetní závěrce, jejich vzájemná provázanost a problematika informační spolehlivosti těchto výkazů. Dále je zde vymezeno pojetí finanční analýzy, jsou popsány některé metody a ukazatele technické analýzy. V praktické části jsou dané metody technické analýzy aplikovány ve společnosti JUTA a.s. Jsou zde klasifikovány účetní výkazy společnosti z hlediska externího uživatele, vypočteny jednotlivé ukazatele technické analýzy společně s jejich vyhodnocením včetně posouzení jejich vypovídací schopnosti. V závěrečné části práce jsou shrnuty dosažené výsledky, společně s navrhovaným doporučením vedoucím k případnému zlepšení vypovídací schopnosti výkazů v podniku.
Description
93 s., 24 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
accounting, financial analysis, financial statements, účetnictví, finanční analýza, účetní výkazy
Citation
ISSN
ISBN