Evropská mytologie v americké komiksové tvorbě od roku 1939-1999

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou využití evropské mytologie v amerických komiksech v letech 1939-1999. Práce je zaměřena především na vydavatelskou tvorbu společnosti DC Comics. V teoretické části je stručně definována teorie komiksu a mýtu. V následujících kapitolách jsou vypsány postavy, organizace, místa či skupiny lidí, které mají spojitost s evropskými mytologiemi. Ty jsou rozděleny na mytologii řeckou, římskou, severskou, keltskou a slovanskou. Zbytek teoretické části se věnuje analýze mytologie v komisech konkurenčních společností, vydávajících komiksy ve stejném časovém období. Jedná se o Marvel Comics a Charlton Comics. Praktická část je poté zaměřena na možné didaktické využití amerických komiksů ve výuce na základních a středních školách. K tomu posloužilo dotazníkové šetření, sestávající ze dvou částí. Profilová část sestávala z osmi škálových otázek a zbytek dotazníku byl zkompilován ze čtyř otevřených úkolů a jednoho doplňujícího úkolu.
This bachelor's thesis focuses on the analysis of the utilization of European mythology in American comics from 1939 to 1999. The thesis primarily focuses on the publishing output of DC Comics. The theoretical part provides a brief definition of comic theory and myth. The following chapters list characters, organizations, places, or people connected to European mythologies. The mythologies are divided into Greek, Roman, Norse, Celtic, and Slavic mythologies. The remainder of the theoretical part examines the analysis of mythology in comics published by competing companies during the same time period, namely Marvel Comics and Charlton Comics. The practical part then focuses on the potential didactic use of American comics in elementary and secondary education. This was supported by a questionnaire survey consisting of two parts. The profiling section consisted of eight scale questions, while the rest of the questionnaire was compiled from four open-ended tasks and one supplementary task.
Description
Subject(s)
mytologie, americké komiksy, DC Comics, Marvel Comics, Charlton Comics
Citation
ISSN
ISBN